Category: ေဆာင္းပါး


 ‘ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ား  လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ  အၾကံျပဳခ်က္’

တိုင္းရင္းသားမ်ား (လူနည္းစုမ်ား) ၏ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႔အၾကံဳကို တင္ျပလုိက္ပါသည္။ သင္ခန္းစာ ယူစရာရွိလွ်င္ ယူပါ၊ ပစ္ပယ္စရာရွိလွ်င္ ပစ္ပယ္ပါ၊ ဗဟုသုတအေနျဖင့္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ မိမိကိုယ္ကို မိမိရပ္တည္ျခင္းထက္ ျပည္မရွိ အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ပိုမို အားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လုံညီလာခံအစတြင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း တုိင္းရင္းသားမ်ားက မိမိတုိ႔ အမ်ဳိးသားခ်င္းအေပၚ အထူး အမွီသဟဲ ျပဳၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ရွမ္းျပည္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ရွမ္းျပည္ ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (ရပလ) သည္သာ ျပည္မရွိ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျပည္မႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးလာၿပီး ျပည္မႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အဆက္အသြယ္လုပ္ကာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔၊ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အျဖစ္ ဆက္သြယ္ ခံယူလာၾကသည္။ နဂို ျပည္မရွိ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားလည္း ထုိနည္းတူစြာပင္၊ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားက တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ အားကုိးလိုစိတ္ အားနည္းလ်က္ရွိေနၿပီး ေရရွည္တြင္ ခန္းေျခာက္သြားႏုိင္သည္ကို ျပေနသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားထဲတြင္ လြတ္လပ္ၿပီးေနာက္ ပထမအၾကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္ကို လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲစာရင္းတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ားက ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ (ရတည) အေနျဖင့္ ျပည္မရွိ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မေပါင္းဘဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤလုပ္ရပ္က တုိင္းရင္းသားပါတီတရပ္သည္ မိမိဘာသာမိမိ ေျခေထာက္ေပၚ ရပ္တည္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပသလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးကလည္း မိမိဘာသာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသားပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႐ုပ္လံုးသည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဖဆပလ အကြဲတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚလာသည္။ ေဆြ-ၿငိမ္း (တည္ၿမဲ) အုပ္စုဝင္ ေဒါက္တာေစာလွထြန္း (ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီး)၊ ဦးဇန္ထားဆင္ (ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီး)၊ ဦးရွိန္ထန္း (ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ၾကီး)၊ ေစာေအာင္ဒင္ (ပါလီမန္အတြင္းဝန္-ပင္လယ္ေရေၾကာင္း)၊ ဦးထြန္းေအာင္ (ခ်င္းေရးရာ)၊ ေစာခ်စ္သန္း (ကရင္ျပည္နယ္)၊ ဒူးဝါးလဝမ္ (ကခ်င္ျပည္နယ္) တုိ႔ ဖဆပလအဖြဲ႔မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေသာ သန္႔ရွင္းဖဆပလအဖြဲ႔တြင္ ဝန္ၾကီးသစ္ ၅ ဦးမွာ ေစာလူလူ (ဖာပြန္အေရွ႕ပိုင္းလူမ်ဳိးစု၊ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးဌာန)၊ ဒူးဝါးေဇာ္ရစ္ (ျမစ္ၾကီးနား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးဌာန)၊ ဦးေက်ာ္မင္း (စစ္ေတြ၊ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန)၊ ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံ (စစ္ေတြအလယ္ပိုင္းလူမ်ဳိးစု၊ တရားေရးဝန္ၾကီးဌာန)၊ ဦးေရႊၾကိဳင္ (သံတြဲလူမ်ဳိးစု၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာန) ႏွင့္ ဝန္ၾကီးေဟာင္းမ်ား စဝ္ခြန္ခ်ဳိ (ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ၾကီး)၊ စဝ္ဝÀ (ကယားျပည္နယ္ဝန္ၾကီးဌာန)၊ ဦးဇာရဲလွ်ံ (ခ်င္းေရးရာဝန္ၾကီးဌာန)၊ ဦးေအာင္ပ (ေရေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းဌာနႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန)၊ စဝ္ထြန္းေအး (လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ဝန္ၾကီးဌာန) တုိ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရက က်င္းပေပးေသာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးတြင္ တည္ၿမဲအုပ္စုဝင္ တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးမ်ားက တည္ၿမဲအႏုိင္ရရွိေစရန္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကရင္-ကခ်င္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္  မဲထည့္ခိုင္းျခင္း၊ မဲလိမ္ျခင္း၊ မဲခိုးျခင္းမ်ားကို စစ္အာဏာသံုး၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ၎ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္တြင္းမွ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မႉးၾကီး၊ ဒု-ဗိုလ္မႉးၾကီးမ်ားကို တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားေပးျခင္း၊ အရပ္ဘက္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ျပည္မရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သန႔္ရွင္း (ပထစ)၊ တည္ၿမဲ (ဖဆပလ)တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔မွစ၍ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕ စားၿမိန္ရိပ္သာတြင္ က်င္းပေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အစည္းအေဝးသုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းဝိေသသတုိင္းတုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ေပးမည္ဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုထံမွ ကတိရထားေသာ မြန္ႏွင့္ ရခုိင္တုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စုစုေပါင္း ၂၂၆ ဦးႏွင့္ ေလ့လာသူေပါင္း ၁ဝ၄ ဦး ညီလာခံတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ တန္းတူေသာ ျပည္ေထာင္စုမူကို သန္႔ရွင္း (ပထစ)၊ တည္ၿမဲ (ဖဆပလ) အဖြဲ႔တုိ႔က လက္မခံလုိၾကသျဖင့္ သန္႔ရွင္း (ပထစ) ဝန္ၾကီး ဒူးဝါးဆင္ဝါးေနာင္ႏွင့္ ခ်င္းဝန္ၾကီး ဇာရဲလ်န္တုိ႔က သန္႔ရွင္း (ပထစ) မူအရ တန္းတူေသာ ျပည္ေထာင္စုမူကို ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအစိုးျမင့္ကလည္း ညီလာခံတက္ေရာက္ၿပီး တည္ၿမဲ (ဖဆပလ) မူအရ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္း၊ တုိက္႐ိုက္နည္းမ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အေျခအေနမလွ၍ ေနာက္ဆံုးတာဝန္ယူထားေသာ ျပည္နယ္မ်ား ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္မ်ား ညီလာခံတြင္ တည္ၿမဲ (ဖဆပလ)ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဇန္ထားဆင္၊ ဒူးဝါးေဇာ္လြန္းတုိ႔က တည္ၿမဲ (ဖဆပလ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေဖာ္ျပလုိသည့္အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္မရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်င္ သတိထားရန္ လိုသည္။

(၁) လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းျခင္း၊
(၂) မဟာမိတ္ျပဳျခင္း၊
(၃) တပ္ေပါင္းစုတြင္ ဝင္ေရာက္ျခင္း။

ယင္းတုိ႔အနက္ (၁) ႏွင့္ (၂) သည္ မိမိတုိ႔၏ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးမည္။ အမွတ္ (၃) ျဖစ္သည့္ တပ္ေပါင္းစုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ တပ္ေပါင္းစုအတြင္း တူညီေသာ အခြင့္အေရး ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ တပ္ေပါင္းစုနည္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း မွန္ကန္ေပမည္။ တပ္ေပါင္းစုအတြင္း အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔တုိင္းသည္ ၾကီးသည္ငယ္သည္ မခြဲျခားဘဲ တူညီေသာ အခြင့္အေရး ရရွိၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သတိျပဳရမည္မွာ တပ္ေပါင္းစုအတြင္း အင္အားၾကီးေသာ အဖြဲ႔က အဖြဲ႔ၾကီး ေရာဂါတက္ၿပီး တပ္ေပါင္းစုကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္ရန္ ျပဳလုပ္တတ္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ တပ္ေပါင္းစုလည္း ဇိဝိန္ခ်ဳပ္ ပ်က္စီးသြားရေတာ့သည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုေနာက္ပုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ဥပေဒ ထြက္လာေသာအခါ မိမိတို႔လူမ်ဳိးအလိုက္ ပါတီေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ ေပၚလာၿပီး အားလံုးနီးပါး ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (UNLD) ကို ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ျပည္မပါတီတြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အနည္းစုသာ ျဖစ္ပါသည္။

နဝတ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၈ ဖြဲ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၆၇ ေယာက္ ရရွိခဲ့သည္။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ျပည္မရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ မမီခိုဘဲ မိမိအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတပ္ေပါင္းစုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အႏွစ္သာရကို သိရွိခဲ့ၾကရသည္။ မိမိတုိ႔၏ လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵမ်ဳိးေစ့ခ် ေဆာင္ရြက္ျခင္း အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရလဒ္ေကာင္းကို သိရွိလာသျဖင့္ ဆက္လက္၍ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ျပည္မပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ပါတီႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္လိုေသာ္လည္း မိမိတို႔ပါဝင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း၏ လမ္းစဥ္အတုိင္းသာ လုိက္လုပ္ရသည္ျဖစ္၍ မိမိဆႏၵရွိ လုိလားေသာ တုိင္းရင္းသားကိစၥမ်ားကို အျပည့္အဝေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ျပည္မႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ပါတီမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳအရ သိရွိခဲ့ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေတာင္ၾကီးတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္နယ္မ်ား ညီလာခံတြင္ ပထစတုိင္းရင္းသားဝန္ၾကီးမ်ား၊ ဖဆပလ (တည္ၿမဲ) ဝင္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ပါဝင္ေနေသာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လမ္းစဥ္အတုိင္း ေျပာဆုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားက ထင္ထင္ရွားရွား သာဓကျပလ်က္ ရွိခဲ့သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တင္ျပလုိသည္မွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသား အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ အားကိုး၍ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းျခင္းသာလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေပသည္။ ျပည္မရွိ ပါတီမ်ားႏွင့္ သာတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႔စည္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း။

တင္ျပသူ
ႏုိင္ေငြသိမ္း
(တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၄ စု ပါဝင္ခဲ့သူ)

(မဇၥ်ိမမွကူးယူတင္ဆက္လုိက္ပါသည္)

ကြ်န္ေတာ္ ျပည္တြင္းမွာတုန္းက ေအာင္ပန္းမွာ ေနတ့ဲ ဆရာဒဂုန္တာရာရဲ႕ ေမြးေန႔ပဲြ သြားတုိင္း ေတာင္ႀကီးကုိ ေရာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ႀကီးေရာက္ရင္ သစၥာလမ္းကုိ ကြ်န္ေတာ္ အၿမဲ သြားၾကည့္ပါတယ္။ သစၥာလမ္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အသံေတြ ပ့ဲတင္ရိွေနတုန္းပါပဲ။

          ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ ပင္လုံက အျပန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕ သစၥာလမ္း NLD ရုံးကုိ ေရာက္လာတယ္။ ဒီေန႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ေမြးေန႔ပါ။ အေဖ့ရဲ႕ ေမြးေန႔မွာ သမီးျဖစ္သူက ေ၀ဖန္ေရးျမားတံနဲ႔ ပစ္တာကုိ ခံေနရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပင္လုံကုိ ထြက္လာေတာ့ ရန္ကုန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေ၀ဖန္တ့ဲ စာတမ္းတေစာင္ ထြက္လာပါတယ္။
          ေ၀ဖန္ေရး စာတမ္းေရးသူက လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ ကုိမုိးသီးဇြန္ပါ။ သူ႔စာတမ္း နာမည္က ‘အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ သုံးသပ္ခ်က္’ ဆုိၿပီးေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ ကုိမုိးသီးဇြန္ရဲ႕ စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း စည္းရုံးေရးခရီးေတြခ်ည္းပဲ ထြက္ထြက္ေနတယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနတုန္း ေနာက္တန္းမွာ က်န္ရစ္တ့ဲ NLD ဗဟုိက တုိက္ပဲြ၀င္ေနတာ မရိွဘူး။ NLD က လုပ္ေနတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြကုိ အားမရဘူး ဆုိတ့ဲ သေဘာပါပဲ။
          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေ၀ဖန္ေရးကုိ ႀကိဳဆုိခ့ဲပါတယ္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ သစၥာလမ္း ရုံးခန္းမွာ လူထုကုိ သူ ျပန္ရွင္းျပခ့ဲတာက – ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်မ ရွင္းျပခ်င္တာကေတာ့ တုိက္ပဲြဆုိတာ ပုံသဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွပါတယ္။ တုိက္ပဲြဆုိတာ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ဆႏၵျပမွ တုိက္ပဲြ မဟုတ္ပါဘူး။ က်မတုိ႔ဟာ ၁၈ ရက္ေန႔ စက္တင္ဘာမွာ စစ္အစုိးရကေန အာဏာအရပ္ရပ္ကုိ သိမ္းၿပီးေနာက္ တုိက္ပဲြပုံစံ ေျပာင္းရမယ္ဆုိတာ ယုံၾကည္လုိ႔ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကုိ ဖဲြ႔ခ့ဲတာပဲ။
          ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတ့ဲ အေလ့အထကုိ က်မတုိ႔ စၿပီးေတာ့ ထူေထာင္ရမယ္။ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ လက္နက္နည္း၊ အၾကမ္းဖက္တ့ဲ နည္းေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းတ့ဲ အေလ့အထ ဆုိတာ ႏုိင္ငံတခုအတြက္ ေကာင္းတ့ဲ အေလ့အထ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုိ အေလ့အထေတြ မျဖစ္ေအာင္ ဆုိၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကုိ ဖဲြ႔ခ့ဲတာပါ တ့ဲ။
          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခ့ဲတ့ဲ စကားတခ်ဳိ႕ထဲကပါ။
          ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္ တရုတ္ျပည္၊ ေရႊလီၿမိဳ႕ကုိ သြားေတာ့ မူဆယ္ နမ့္ခမ္းဘက္မွာ တိုင္းရင္းသား  လူထုရဲ႕ စြန္႔စားခန္းတခုကုိ သတိျပဳခ့ဲမိတယ္။ ၂၀၀၃ ေမလ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အထက္ျမန္မာျပည္ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္ ဗီဒီယုိအေထြေတြ တေယာက္လက္ တေယာက္ကမ္းၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္ ၾကည့္ေနၾကတ့ဲ အျဖစ္ပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေနရတာလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေခြ လက္၀ယ္ေတြ႔ရင္ စစ္အစုိးရက ဖမ္းဆီးမယ္၊ ေထာင္ခ်မယ္ေလ။ ဒါျဖင့္ ဒီေလာက္ အႏၱရာယ္ရိွတ့ဲ အေခြကုိ လူထုက ဘာေၾကာင့္ ၾကည့္ေနၾကတာလဲ။ အေျဖက ရွင္းပါတယ္။
          လူထုဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၾသ၀ါဒကုိ ခံယူခ်င္တယ္။ ၾကားနာခ်င္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္ေတြမွာ ေျပာတ့ဲ မိန္႔ခြန္းေတြဟာ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ လူထုေတြကုိ ခြန္အားသစ္ေတြ ျဖစ္ေစတယ္။ ရဲစြမ္းသတၱိေတြ ေပးတယ္။ သူတုိ႔ကုိ တုိက္ပဲြ၀င္ရဲ႕တ့ဲ စိတ္ဓာတ္ေတြ ေမြးဖြားေပးတယ္ လုိ႔ တုိင္းရင္းသားထု တစ္ရပ္လုံးက ခံယူထားလုိ႔ပါပဲ။
          န၀တ၊ နအဖေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး NLD မွာ သတင္းစာလည္း မရိွဘူး၊ တယ္လီေဗးရွင္းလည္း မရိွဘူး။ စာရြက္စာတမ္း ထုတ္ေ၀ခြင့္ ‘န-သ’လည္း စစ္အစုိးရက ျပန္ရုပ္သိမ္းသြားတာ ၾကာၿပီ။ ဒီေတာ့ NLD နဲ႔ လူထုနဲ႔၊ ပါတီနဲ႔ ျပည္သူနဲ႔ အေကာင္းဆုံး အထိေရာက္ဆုံး ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္တာက အဲဒီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စည္းရုံးေရး ခရီးစဥ္ အေခြေတြပဲ။ ဒါ စိတ္ကူးယဥ္ မဟုတ္ဘူး။ လက္ေတြ႔ပဲ။
          ဥကၠ႒ ကုိမုိးသီးဇြန္ ကုိယ္တုိင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ မြန္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္ အတူ ထြက္ခ့ဲဖူးတာပါပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္က စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးစ လြင့္စင္ ၿပိဳကဲြေနတ့ဲ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြကုိ ျပန္လည္ စုစည္းဖုိ႔ လူထုကုိ အေၾကာက္တရားက ဖယ္ရွားဖုိ႔ ျပည္သူေတြကုိ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြ အေတြးအေခၚ တပ္ဆင္ေပးဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ ခရီးေတြ မျဖစ္မေန ထြက္ေနရမွာပဲ။ ထြက္တ့ဲ ခရီးစဥ္တုိင္းဟာလည္း န၀တ၊ နအဖ စစ္တပ္ရဲ႕ ပိတ္ပင္ တားဆီး အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတား အမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကားထဲက အသက္စြန္႔ၿပီး ထြက္ခ့ဲရတ့ဲ ခရီးေတြခ်ည္းပါပဲ။
          အဲဒီလုိ ၁၉၈၉  ဇူလုိင္ ပထမအႀကိမ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ မက်ခင္အထိ သြားခ့ဲတ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္ေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အထိန္းသိမ္းခံရၿပီးတ့ဲ ေနာက္မွာ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ဗီဒီယုိေခြေတြ အျဖစ္နဲ႔ လူထုၾကားမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေရာက္ရိွသြားပါတယ္။ ဒီအေခြေတြဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ NLD အႏုိင္ရဖုိ႔ကုိလည္း တစ္နည္းတစ္လမ္းအားျဖင့္ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။
          ဒီလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္ ဗီဒီယုိေခြေတြကုိ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ရုိက္ႏုိင္ခ့ဲတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့ ကုိယ္ေတြ႔ ဧရာ၀တီတုိင္း အေနာက္ျခမ္း စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္တုန္းကဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ ပါလာတ့ဲ NLD သတင္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႔က စာေရးဆရာေတြ၊ ကင္မရာမင္းေတြဟာ န၀တ အဖဲြ႔၀င္ နတခ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္ လက္ေအာက္ခံ စစ္ဗုိလ္ေတြ၊ စစ္သားေတြ၊ ေသနတ္ေတြ ၾကားမွာ စြန္႔စြန္႔စားစား ရုိက္ခ့ဲရတာပါပဲ။
          တစ္ေသြး တစ္သံ တစ္မိန္႔ ဖက္ဆစ္၀ါဒီ စစ္ဗုိလ္တခ်ဳိ႕၊ စစ္သားတခ်ဳိ႕ဟာ အင္မတန္ ရန္လုိ ခက္ထန္ခ့ဲၾကတာပါ။ စစ္အုပ္စုဟာ အထူးသျဖင့္ မီဒီယာသမားေတြကုိ ပုိၿပီး ရန္လုိ မုန္းတီး အေပ်ာက္ရွင္းခ်င္တာပါ။ စစ္သားေတြ၊ ေသနတ္ေတြ၊ တင့္ကားေတြ၊ သံဆူးႀကိဳးေတြ ၾကားမွာ ဗီဒီယုိ ကင္မရာ ထမ္းၿပီး သတင္းယူေနရတ့ဲသူအဖုိ႔  အသက္ကုိ ဖက္နဲ႔ ထုပ္ထားရတာပါပဲ။ လည္ပင္းမွာ ကင္မရာ လြယ္ထားတ့ဲ သတင္းသမားဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ ပစ္မွတ္ ျဖစ္ေနတာေပါ့။
          အဲဒီလုိ ေခတ္ပ်က္ႀကီးထဲမွာ စစ္သတင္းေထာက္ေတြလုိပဲ NLD သတင္းနဲ႔ျပန္ၾကားေရး အဖဲြ႔၀င္ေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္းရုံးေရး ခရီးစဥ္ေတြကုိ သက္စြန္႔စံဖ်ား ရုိက္ကူးခ့ဲၾကရတာပါ။ အဲဒီတုန္းက NLD ဗဟုိ သတင္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးဌာန တာ၀န္ခံက ရုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး ဦးေအာင္လြင္ပါ။ စည္းရုံးေရး ခရီးစဥ္ မွတ္တမ္းေခြေတြကုိ စနစ္တက် တည္းျဖတ္၊ အသံထပ္၊ အေခြေခ်ာ အဆင့္အထိ လုပ္ေပးေနတာက စာေရးဆရာ ဒါရုိက္တာ ေမာင္ခက္ပန္ပါ။ အခုေတာ့ သူ ကြယ္လြန္ခ့ဲပါၿပီ။
          ျမန္မာျပည္မွာ Television Journalism ဆုိတာ အဲဒီတုန္းက ဆရာေမာင္ခက္ပန္တုိ႔ အဖဲြ႔က စခ့ဲတာလုိ႔ေတာင္ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ခရီးစဥ္အေခြ ရုိက္တ့ဲ ကင္မရာမင္းေတြရဲ႕ ရုိက္ခ်က္ေတြကလည္း အလြန္ အႏုပညာေျမာက္လွပါတယ္။ ဥပမာ – ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေပၚမွာ စစ္ဖိနပ္ႀကီးနဲ႔ ေသနတ္ႀကီးကုိင္ၿပီး ေၾကာက္လန္႔ေနတ့ဲ စစ္သားတစ္ေယာက္နဲ႔ က်ီးကန္းေတာင္းေမွာက္ သူ႔ေဘးက ေခြး၀ဲစား တစ္ေကာင္ကုိ တဲြလ်က္ ရေအာင္ ရုိက္ထားတာမ်ဳိးပါ။
          အဲဒီအခ်ိန္ေတြက ဒီေန႔လုိ IT နည္းပညာ အားေကာင္းေသးတာ မဟုတ္ေတာ့ အဲဒီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္းရုံးေရး ခရီးစဥ္ ဗီဒီယုိေခြေတြကပဲ လူထုကုိ အေကာင္းဆုံး စည္းရုံးႏုိင္တ့ဲ စည္းရုံးေရးလက္နက္ ျဖစ္ခ့ဲတာပါ။ အဲဒီလက္နက္ ဘယ္ေလာက္ ထက္သလဲ ဆုိရင္ န၀တ၊ နအဖ စစ္အုပ္စုက အေခြ လက္၀ယ္ ေတြ႔တာနဲ႔ မတရား ဖမ္းဆီး အမႈဆင္ ေထာင္ခ်ေတာ့တာပဲ မဟုတ္လား။
          အဲဒီလုိ ထက္ျမက္တ့ဲ လက္နက္ေတြကုိ ရုိက္ကူးထုတ္လုပ္ေပးခ့ဲတ့ဲ စာေရးဆရာ၊ ဒါရုိက္တာ ေမာင္ခက္ပန္ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေက်းဇူးတင္ရပါမယ္။ သူဟာ တမလြန္မွာလည္း မၿပီးဆုံးေသးတ့ဲ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြကုိ မွတ္တမ္း တင္ေနဦးမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။
          ဆရာေမာင္ခက္ပန္ ေကာင္းရာသုဂတိ ေရာက္ပါေစ။     ။

စုိင္းထီးဆုိင္ (သရုပ္ေဖာ္ ပန္းခ်ီ – ေအာင္လတ္)

 

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းျပည္ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ တုိင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာရပါမယ္။ တိုင္းရင္းသားအေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားအေရးပဲ မဟုတ္လား။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပထမလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြဟာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု တိုင္းတစ္ပါး နယ္ခ်ဲ႕နဲ႔ ဖက္ဆစ္ေအာက္က လႊတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ သမိုင္း ျဖစ္တယ္။ အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပဲြကေတာ့ စစ္္ကြ်န္စနစ္၊ စစ္အာဏာရွင္ ေအာက္ကေန အဖိႏွိပ္ခံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ တုိက္ပဲြရဲ႕ သမိုင္းပဲ မဟုတ္လား။
 
ၿဗိတိသွ် သမိုင္းပညာရွင္ႀကီး ပါေမာကၡ လုစ္ရဲ႕ အဆုိအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု စုစည္း ညီညြတ္မႈ အရွိဆံုး၊ အင္အားအေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ေတြဟာ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး လက္ထက္ ပုဂံေခတ္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လက္ထက္ ဖဆပလေခတ္တုိ႔ပါပဲ တဲ့။
 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္ ပင္လံုညီလာခံ၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္နဲ႔ ပထမ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြမွာ ျမန္မာျပည္သူေတြ ေအာင္ပဲြခံခဲ့တာပါပဲ။ အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္၊ ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြမွာေကာ။
 
ဒီ ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပဲြမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေနာက္ထပ္ ပင္လံုညီလာခံအသစ္၊ ေနာက္ထပ္ပင္လံု စာခ်ဳပ္ အသစ္နဲ႔ ေအာင္ပဲြခံဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာပဲ မဟုတ္လား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီအခ်က္ကို ေကာင္းေကာင္း သိျမင္ အေလးထားသူ ျဖစ္တယ္။
 
၁၉၈၉ န၀တ ေခတ္ဦးတုန္းက NLD ရဲ႕ ပထမ ဦးဆုံး ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားကုိ ဘယ္လုိေနရာမွာ၊ ဘယ္လုိပံုသဏၭာန္၊ ဘယ္လုိအႏွစ္သာရနဲ႔ ဘယ္ပံုက်င္းပမယ္ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဒီမုိကေရစီ စနစ္ေအာက္မွာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဒီမုိကေရစီ ရေရးဟာ ပထမပါ။ ဒီေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအားလံုးဟာ လက္တြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ္။ ၿပီးလို႔ ဒီမုိကေရစီ ရတဲ့ အခါက်လုိ႔ရွိရင္ ပင္လံု ကဲ့သုိ႔ေသာ ညီလာခံႀကီး တစ္ခုေခၚၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု အားလံုးရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ အရ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ပံုသဏၭာန္ အသစ္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရမယ္။ အဲဒီ ပံုသဏၭာန္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ အသစ္ တစ္ခုကုိ ေရးဆဲြ သြားဖုိ႔ လုိတယ္” လုိ႔ သေဘာထားေပးခဲ့ပါတယ္။
 
NLD က ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂)ရက္ ၄၂ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္လံုၿမိဳ႕၊ ပင္လံုေက်ာက္တုိင္ ရင္ျပင္မွာ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္ ခမ္းနားစြာ က်င္းပခဲ့တာပါ။ ဒီအခမ္းအနားကုိ NLD က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ တက္ေရာက္ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္-၉ (သုိ႔မဟုတ္) ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုသစ္ ေၾကညာစာတမ္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္ ဖတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။
 
ပင္လံုေျမမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ၀ိညာဥ္ဟာ ရွင္သန္ လမ္းျပ ေနဆဲပါ။ ဒီလမ္းေပၚမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တကြ အဖိႏွိပ္ခံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုႀကီဟာ ဒုတိယ ပင္လံု အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီလုိ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတဲ့ သူေတြအထဲက တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္ႀကီး၊ အႏုပညာသမား စစ္စစ္ႀကီး တစ္ေယာက္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ ျပန္အမွတ္ရလာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ကို ျပန္သတိရ တမ္းတေနမိပါတယ္။
 
၁၉၈၈ ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး အတြင္းတုန္းက သူ႔ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၇၄-၇၅-၇၆ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြက စင္ေပၚတက္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ဖူးတာကုိ ကြ်န္ေတာ္ ျပန္ျမင္ေယာင္လာပါတယ္။
 
ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးကို စစ္တပ္က ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဆးရံုႀကီး ျပင္ပလူနာဌာေဘးက ရင္ျပင္မွာ ကိုမင္းကိုႏုိင္တုိ႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ဒီမုိကေရစီ ေဟာေျပာပဲြ စင္တစ္ခုကုိ အေရးေပၚ ထုိးလုိက္ၾကပါတယ္။
 
စင္ထိုးၿပီးေတာ့ ေဟာမယ့္ေျပာမယ့္သူေတြကို လုိက္ေမတၱာရပ္ခံရပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္က မဆလ စစ္တပ္က လက္သံေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ မည္းမည္းျမင္ အရင္ပစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္ ဆိုေတာ့ စင္ေပၚ တက္ေဟာေျပာဖုိ႔ဆိုတာ သိပ္စြန္႔စားရတဲ့ အလုပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေဟာမယ့္လူ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ရွာမရပါဘူး။
 
အဲဒီအခ်ိန္မွာ မထင္မွတ္ဘဲ သူစင္ေပၚတက္မယ္၊ သူေဟာမယ္ ဆုိတဲ့ တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္ႀကီး အႏုပညာသမား စစ္စစ္ႀကီး တစ္ေယာက္ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရလုိက္တာပါပဲ။ အဲဒီေန႔က သူဟာ ခါတိုင္း သူ သီခ်င္းဆိုတဲ့ စတိတ္႐ိႈးေတြမွာ ပရိသတ္က အားေပးတဲ့ အားေပးမႈနဲ႔ မတူတဲ့ လက္ခုပ္ၾသဘာေတြ အမ်ားႀကီး ရခဲ့တာပါ။
 
ၿပီးေတာ့ သူဟာ အဲဒီေန႔က တုိင္းျပည္က ခ်စ္တဲ့ တပ္မေတာ္ကလည္း ခ်စ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးနဲ႔ အတူ တစ္စင္တည္းမွာ ေဟာေျပာခဲ့ရတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို ျပည္သူလူထု ပရိသတ္ႀကီးက အဆိုေတာ္ စုိင္းထီးဆိုင္ ဆုိတာထက္၊ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြ၀င္ေနတဲ့ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားႀကီး စိုင္းထီးဆုိင္အျဖစ္ ပုိၿပီး ႏွစ္လုိအားေပး အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကမွာပါ။
 
အဲဒီ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားႀကီး၊ အဆိုေတာ္ႀကီးဟာ ေခၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အတူ လက္တြဲၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ တစ္လႊား၊ အဖိႏွိပ္ခံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုၾကားမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ ေျပးလႊားလႈပ္ရွားခဲ့တယ္ ဆုိတာ ကိုေတာ့ ဒီဘက္ေခတ္ ပ်ိဳရြယ္တဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ သီခ်င္းမွ သိၾကပါလိမ့္မယ္။
 
ဒုတိယ ပင္လံုဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ဗုိလ္ထီးလုိ႔ ခ်စ္စႏိုးေခၚတဲ့ စိုင္းထီးဆိုင္ရဲ႕ အိပ္မက္ပါ။ သူဒီအိပ္မက္နဲ႔႔ပဲ ေသဆံုးတဲ့အခ်ိန္ထိ ဘ၀ကို ျဖတ္သန္းခဲ့တယ္။ သူမေသခင္ ထူးအိမ္သင္က အရင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။ ထူးအိမ္သင္ စ်ာပနမွာ ဗုိလ္ထီးေျပာခ့ဲတဲ့ စကားေတြကို ကြ်န္ေတာ္ ခုထိ ၾကားေယာင္ေနဆဲပါ။
 
“ကုိငွက္ကို ကြ်န္ေတာ္ အေလးျပဳပါတယ္။ ကိုငွက္ ကြ်န္ေတာ့္ထက္ ငယ္ေပမဲ့ သူ႔ကုိ ကြ်န္ေတာ္ ေလးစားတယ္။ အားက်တယ္။ သူ႔လုိ ကြ်န္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္း မခုခံႏိုင္ခဲ့ဘူး။ သူ႔လုိ ကြ်န္ေတာ္ မခ်စ္မႏွစ္သက္တဲ့ သူေတြနဲ႔ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း မေနႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ကုိငွက္က ရွင္းတယ္၊ ျပတ္တယ္၊ သူ႔အႏုပညာကုိ ဘယ္လုိပဲ ပိတ္ပင္ ပိတ္ပင္၊ ဘယ္လုိပဲ တားဆီးတားဆီး၊ ကိုငွက္ဟာ ေပၚလစီ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ တေလေတာင္မွ ေရးလည္း မေရးခဲ့သလုိ ဆိုလည္း မဆိုခဲ့ဘူး။ ဒီအတြက္ ကြ်န္ေတာ္သူ႔ကို ေလးစားတယ္၊ ဆရာတင္တယ္။ ကိုငွက္က သူလုပ္ခ်င္တာေတြ လုပ္ခြင့္မရခဲ့ေပမဲ့ သူမလုပ္ခ်င္တဲ့ဟာေတြကုိ မလုပ္ဘဲေနရဲတဲ့ သတၱိအျပည့္ရွိ သူပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ သူ႔စ်ာပနမွာ ေနာက္ဆံုး အေနနဲ႔ ကုိငွက္ကုိ အေလးနီျပဳပါတယ္” တဲ့။
 
စုိင္းထီးဆုိင္ ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ စကားေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္မွာက ဖက္ဆစ္၀ါဒ ဓားမုိးထားတဲ့ ေအာက္ကေနပဲ အႏုပညာရွင္ အသီးသီးက ရပ္တည္ ရွင္သန္ေနရ၊ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနရတာ ဆုိေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံမွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြဘက္က အတင္းအဓမၼ ဖိအားေပး အက်ပ္ကိုင္ ၿခိမ္ေျခာက္ အႏိုင္က်င့္တာမ်ိဳးေတြကုိ အျမင္မေစာင္းၾကဖုိ႔ အျပစ္တင္ မေစာဖို႔ အထူးပဲ လုိပါတယ္လုိ႔ ျပည္ပေရာက္ အဆုိေတာ္ႀကီး ေဒၚမာမာေအး အျမဲ သတိေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စို္င္းထီးဆိုင္ဟာ စုိင္းထီးဆုိင္ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏွလံုးသားထဲက စုိင္းထီးဆုိင္က စုိင္းထီးဆုိင္ပါပဲ။ ။
 

‘မီးတုတ္ မီးတုတ္ ရိႈ႕ရိႈ႕၊ သပိတ္ သပိတ္ ေမွာက္ေမွာက္၊ သခင္မ်ဳိးေဟ့ တုိ႔ဗမာ၊ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္’
ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕နဲ႔ ဖက္ဆစ္ သံဖေနာင့္ေတြေအာက္က တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိး လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ရုန္္းကန္ ႀကိဳးစားခ့ဲၾကတ့ဲ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းစဥ္ႀကီးထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘုိးဘြားေတြဟာ ‘အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္၊ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္’ လုိ႔ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ ရဲရဲ ဟစ္ေၾကြးခ့ဲၾကဖူးပါတယ္။
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိေအာင္ဆန္း၊ ကုိဗဟိန္း၊ ကုိဗေဆြတုိ႔ေခတ္ အဂၤလိပ္အခက္ ဗမာ့အခ်က္ လုိ႔ တုိက္ပဲြေခၚခ့ဲၾကတ့ဲ ၁၃၀၀ျပည့္ႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံအစမွသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ဗဟိန္း၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္စုိးတုိ႔ ဦးေဆာင္တ့ဲ ၁၉၄၅ ခု ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏဲႊတ့ဲ အေရးေတာ္ပုံအလယ္၊ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္၊ ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ အဆုံး တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လုံး တစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ စည္းရုံးညီညြတ္မႈအားနဲ႔ ၁၉၄၈ မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂ဝ ေက်ာ္ၾကာ ကုိလုိနီတစ္ဇာတ္ သိမ္းၿပီး ျမန္မာတုိ႔ လြတ္လပ္ေရး ရခ့ဲပါၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ – – ။
လြတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ပုံရဲ႕ ေအာင္ေတး ေအာင္သံေတြကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္မွ နားမဆင္ရေသးခင္မွာပဲ ျပည္တြင္းစစ္ ဆုိတ့ဲ မီးႀကီးက တဟုန္းဟုန္းထ ေတာက္ေလာင္ပါေရာလား။ လြတ္လပ္ေရးရဲ႕ အရသာသစ္ကေလးဟာ ျပည္တြင္းစစ္မီး ကူးစက္ ေလာင္ကြ်မ္းလုိ႔ ခါးတူးသြားရပါေတာ့တယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြအဖုိ႔ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး ဆုိတ့ဲ အေရးေတာ္ပုံကုိ ဆက္လက္ ဆင္ႏဲႊရတ့ဲ ကာလပါပဲ။
ႏူရာဝဲစဲြ၊ လဲရာ သူခုိးေထာင္းဆုိသလုိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ကံၾကမၼာဟာ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကေလးမွ အသားမက်ေသးခင္ ၁၉၅၈ မွာ အရုိင္းအစုိင္းေတြ လက္ထဲ က်ေရာက္သြားရပါေတာ့တယ္။ အဲဒါကေတာ့ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွာ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတ့ဲ အစုိးရလက္ထဲကေန စစ္တပ္က ပထမအႀကိမ္ အာဏာသိမ္းလုိက္တ့ဲ ျဖစ္ရပ္ပါပဲ။
          အဲဒီစစ္တပ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပတ့ဲ ၁၉၆ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ ၁၉၆၂ မွာေတာ့ စစ္တပ္ဟာ ေရြးခ်ယ္ခံ လူထု အစုိးရသစ္ လက္ထဲကေန ဒုတိယအႀကိမ္္ အာဏာကုိ အၿပီးအပုိင္ သိမ္းခ့ဲတာဟာ ၁၉၈၈ အထိတုိင္ပါပဲ။
          စစ္အာဏာရွင္ႀကီးစုိးတ့ဲ ေခတ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ ဒီမုိကေရစီ နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ရရိွေရး ေက်ာင္းသား အေရးေတာ္ပုံ၊ အလုပ္သမား အေရးေတာ္ပုံ၊ လူထု အေရးေတာ္ပုံေတြ ဆက္တုိက္ ဆုိသလုိ ေပၚထြက္လာခ့ဲတာပဲ မဟုတ္လား။ ၁၉၈၈ ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္တ့ဲ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာ မဆလ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္ စနစ္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။
          ဒါေပမ့ဲ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ပဲြခံဖုိ႔ လက္တစ္ကမ္းအလုိမွာေတာ့ မဆလ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အၾကြင္းအက်န္ စစ္တပ္က တုိင္းျပည္ရဲ႕ အာဏာကုိ တတိယအႀကိမ္ မတရား သိမ္းပုိက္လုိက္ျပန္တာမုိ႔ ျမန္မာျပည္သူ လူထုဟာ မၿပီးဆုံးေသးတ့ဲ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီးကုိ ဇဲြနဲ႔ ဆက္လက္ ဆင္ႏဲႊေနရဆဲပါပဲ။
နဝတ စစ္တပ္က က်င္းပေပးတ့ဲ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္အေပၚ နဝတ စစ္တပ္က မ်က္ကြယ္ျပဳခ့ဲတာကေန ဒီကေန႔ ၂ဝဝ၉ မွာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ နအဖ စစ္တပ္က မတရား အမႈဆင္ ဖမ္းဆီးၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲ ထည့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာေတြအထိ ေက်ာင္းသားတုိက္ပဲြေတြ၊ သံဃ ေတာ္လွန္ေရးေတြမွာ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္ လုိ႔ ရဲရဲရင့္ရင့္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ေၾကြးေၾကာ္ခ့ဲၾကတာပဲ မဟုတ္လား။
အဲဒီလုိ ေၾကြးေၾကာ္ခ့ဲၾကတ့ဲ လူထုထဲမွာ၊ ျပည္သူထဲမွာ စာေပနဲ႔ အႏုပညာရွင္ေတြလည္း တစ္ခန္း တစ္က႑ အေနနဲ႔ ပါ၀င္ခ့ဲၾကတယ္ ဆုိတ့ဲ အခ်က္ကလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးအတြက္ ဂုဏ္ယူ ဝင့္ၾကြားစရာ တစ္ခုပဲ မဟုတ္လား။
ဆရာႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မိွဳင္း အမွဴးျပဳၿပီး သခင္ဘေသာင္း၊ သခင္ႏု၊ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၊ ဆရာမင္းသုဝဏ္၊ ဦးသိန္းေဖျမင့္၊ မဟာေဆြ၊ ေဒၚခင္မ်ဳိးခ်စ္၊ လူထုေဒၚအမာ၊ ကာတြန္းဦးဘဂ်မ္း စတ့ဲ ကုိလုိနီေခတ္ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပဲြ၀င္ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ၊ ကာတြန္းဆရာႀကီးေတြရဲ႕ ေက်းဇူးကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မေမ့ၾကေသးပါဘူး။
စစ္ၿပီးေခတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ ဒီမုိကေရစီေရး တုိက္ပဲြ၀င္တ့ဲ ေခတ္မွာ လူထုကုိ လမ္းျပေပးခ့ဲတ့ဲ ဒဂုန္တာရာ၊ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၊ သခင္ျမသန္း၊ ျမသန္းတင့္၊ ခင္ႏွင္းယု၊ ခင္ေဆြဦး စတ့ဲ စာေရးဆရာေတြရဲ႕ ဂုဏ္ပုဒ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဂုဏ္ယူလုိ႔ မဆုံးေသးပါဘူး။
စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး တုိက္ပဲြတစ္ေလွ်ာက္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံသြားခ့ဲၾကတ့ဲ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ ကာတြန္းဆရာေတြ အားလုံးကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေလးျပဳရမယ္ မဟုတ္လား။
‘အေရွ႕က ေနဝန္းထြက္သည့္ပမာ၊ တုိ႔ေခတ္ကုိေတာ့ ေရာက္ရမည္မွာ မလဲြပါ၊ တုိ႔ဗမာ ေဟ့ တုိ႔ဗမာ’ ဆုိတ့ဲ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွာ ေပၚထြက္လာတ့ဲ ဒုိ႔ဗမာအစည္းအရုံးႀကီးအတြက္ ေရးစပ္ထားတ့ဲ ‘တို႔ဗမာ’ သီခ်င္းဟာ ဂီတပညာရွင္ ၀ုိင္အမ္ဘီ ဆရာတင္ရဲ႕ လက္ရာပါ။
ႏုိင္ငံေရးအစုိးရေခတ္တုန္းက  ‘ေအာင္ပဲြအဆက္ဆက္ခံဦးမည္’ ဆုိတ့ဲ ဗကသမ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ သီခ်င္းကုိ ေရးစပ္ေပးခ့ဲသူေတြကေရာ ဘယ္သူေတြလဲ၊ ဆရာျမတ္ေလး နဲ႔ စႏၵရားခ်စ္ေဆြတုိ႔ပဲ မဟုတ္လား။ လူထုအေရးေတာ္ပုံ အဆက္ဆက္ ဂီတအႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ တုိက္ပဲြ၀င္ သီခ်င္းေတြဟာ လက္နက္သဖြယ္ ထက္ျမက္ခ့ဲတာပဲ မဟုတ္လား။
ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံကာလ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ ေရႊတိဂုံဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္မွာ က်င္းပတ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လူထု အစည္းအေ၀းပဲြႀကီးမွာ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ လူထုေရွ႕ေမွာက္ ရဲရဲ ထြက္ရပ္ခ့ဲသူကလည္း ရုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး ဦးထြန္းေ၀ပဲ မဟုတ္ပါလား။
ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံက စလုိ႔ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ေတာက္ေလွ်ာက္ အေရးေတာ္ပုံ ေပၚလာရင္ လူထုနဲ႔ လက္တဲြၿပီး တုိက္ပဲြ၀င္ခ့ဲတ့ဲ စာေပ၊ ရုပ္ရွင္၊ ဂီတ နယ္ပယ္ အသီးသီးက ရဲေဘာ္ေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္ ဂုဏ္ယူေနဆဲ၊ ဂုဏ္ျပဳေနဆဲပါပဲ။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လမ္းျပ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာျပည္မွာ ပထမဆုံး လူထုကုိ မိန္႔ခြန္းေျပာခ့ဲတာက ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီး၊ ႏွလုံးေရာဂါေဆာင္ေရွ႕က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စာေပ အႏုပညာရွင္မ်ားရဲ႕ စင္ျမင့္ကပဲ မဟုတ္ပါလား။
အခု အစီအစဥ္ဟာ အေရးေတာ္ပုံအဆက္ဆက္၊ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ ရင္ခုန္ခ့ဲၾကတ့ဲ စာေပနဲ႔ အႏုပညာရွင္ေတြ အေၾကာင္းကုိ လက္လွမ္းမီသေလာက္ မွတ္တမ္းတင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကည့္တာပါပဲ။
အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေအာင္ေ၀း၊ ၆-၂၂-၂၀၀၉
မိုးမခမွတဆင့္ 

” – – – ရင္ဆုိင္ရတဲ့ ရန္သူရဲ႕ အေနအထား၊ ျဖတ္သန္းရတဲ့ ေခတ္ကာလ အေျခအေနေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာရရင္ေတာ့ သမီးလုပ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖေအျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထက္ ပိုၿပီး ေတာ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ သတ္မွတ္ခ်င္ပါတယ္ – – – ”
လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး အတြင္းတုန္းက ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၈၈ မတ္လ ဖုန္းေမာ္ အေရးအခင္း၊ တံတားနီ အေရးအခင္း၊ ဇြန္လ ေျမနီကုန္း အေရးအခင္းေတြ ကေနစၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္တ့ဲ မဆလ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေရး လူထု အံုႂကြမႈႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။
လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူေတြကို မဆလ စစ္တပ္က ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္ ႏွိမ္ႏွင္းေနတဲ့ၾကားကပဲ ခြပ္ေဒါင္း အလံေတြတလူလူ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပံုေတြ တေ၀ေ၀နဲ႔ ေက်ာင္းသားထုနဲ႔ လူထုႀကီးဟာ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတယ္။
၁၉၈၈ခု ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္ (၈)ရက္ (၈)လ (၈၈)မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ အေထြေထြ သပိတ္ႀကီး  ဆင္ႏႊဲဖုိ႔ ေက်ာင္းသားတပ္ဦးက တစ္တုိင္း တစ္ျပည္လံုးကို အသိေပး ေၾကညာထားတဲ့ အခ်ိန္။ အဲဒီတုန္းက တစ္ႏုိင္ငံလံုး လွည္းေန ေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ႏုိ္းၾကားတက္ႂကြေနတဲ့ အခ်ိန္ေပါ့။
ဒီလိုနဲ႔ ခ်ိန္းဆိုထားတဲ့ေန႔၊ ေက်ာင္းသားေတြ ျပည္သူေတြ ရင္ခုန္ ေစာင့္စားေနတဲ့ေန႔ (၈)ရက္ (၈)လ (၈၈)ေန႔ ေရာက္လုိ႔လာခဲ့ပါၿပီ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကေတာ့ မိုးမလင္းခင္ကတည္း ႏုိးထေနခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီမနက္က စုရပ္လုပ္ထားတဲ့ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးေရွ႕မွာ သပိတ္ေမွာက္ အင္အားစုေတြ အစံုအညီစုေ၀းေရာက္ရွိေနၾကပါတယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္ ဆႏၵျပဖုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြက တပ္ဦးကေန လမ္းေၾကာင္းဆဲြထားတာပါ။
အားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ စည္းကမ္းတက် ဆႏၵျပဖုိ႔ စတင္ ခ်ီတက္လုိက္ၾကပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ဆူေလဘုရားလမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း စသည္ျဖင့္ အဲဒီေန႔က လမ္းေၾကာင္းရွည္ႀကီး ခ်ီတက္ ဆႏၵျပၾကပါတယ္။
သပိတ္ေမွာက္ အင္အားစု အသီးက လက္သီးလက္ေမာင္းေတြ ဆန္႔တန္းၿပီး ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကုိ အားပါးတရ ဟစ္ေႂကြး ခ်ီတက္ေနၾကပါတယ္။ လမ္းေဘးကရပ္ၿပီး အားေပးေနတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးကလည္း လက္ခုပ္ဩဘာေတြ တီးေနၾကပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ေနရာ လမ္းဆံုလမ္းခြေတြမွာ မဆလ စစ္သားေတြ မုဆိုးဒူးေထာက္ ေသနတ္နဲ႔ခ်ိန္ၿပီး လမ္းပိတ္ထားတာ ေတြ႔ရင္ တပ္ဦးက ခ်ီတက္ေနတဲ့ အလံကိုင္ေက်ာင္းသား တပ္ဖဲြ႔က တျခားလြတ္တဲ့ လမ္းဘက္ကုိ ေကြ႔ၿပီး ေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္ေနတာပါ။ ဒီလို ခ်ီတက္ ဆႏၵျပေနတဲ့ အင္အားစုႀကီးထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စာေပနဲ႔ အႏုပညာရွင္မ်ားလည္း ကုိယ့္ဆုိင္းဘုတ္ေအာက္မွာ ကိုယ္လုိက္ပါခ်ီတက္ေနၾကတာပါ။ စာေပ၊ ရုပ္ရွင္၊ ဂီတ အႏုပညာရွင္ေတြဟာ “ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရး – ဒုိ႔အေရး”ဆုိၿပီး လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း ဟစ္ေႂကြးေနၾကပါတယ္။
အဲဒီအထဲမွာ စာေပသမားေတြထဲမွာ ဆရာျမသန္းတင့္နဲ႔ ဆရာဦး၀င္းတင္တုိ႔ဟာ အမ်ားနဲ႔မတူဘဲ တစ္မူထူးျခားေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိထားခဲ့မိပါတယ္။ ဒီဆရာႀကီး ႏွစ္ပါးဟာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဘာေႂကြးေၾကာ္သံမွ လုိက္ၿပီး ေႂကြေၾကာ္တာမေတြ႕ရဘူး။ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းဖုိ႔ ေနေနသာသာ သူတုိ႔ရဲ႕ေခါင္းေတြကိုေတာင္ ငံု႔ၿပီး ႏွစ္ေယာက္သား ပခံုးခ်င္းဆုိင္ စကားေတြ တတြတ္တြတ္ ေျပာလာၾကတာပါ။
တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ေျပာဆို ျငင္းခံုေနတဲ့ ဟန္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေသေရးရွင္ေရး အေရးႀကီးေနတဲ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကို ဒီဆရာႀကီး ႏွစ္ေယာက္ မနားတမ္း ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ေျပာဆုိေနပံု ရပါတယ္။
တစ္ေနရာရာမွာ မဆလ စစ္တပ္က မုဆုိးဒူးေထာက္ ေသနတ္နဲ႔ ခ်ိန္ၿပီး လမ္းပိတ္ထားလုိ႔ ဆႏၵျပစစ္ေၾကာင္း ခဏ ရပ္တန္႔ေနရရင္လည္း ဆရာျမသန္းတင့္နဲ႔ ဆရာဦး၀င္းတင္ ဒီဆရာႀကီးႏွစ္ေယာက္ရဲ႕စကား၀ုိင္းကေတာ့ ရပ္မေနပါဘူး။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဆရာရင္း တပည့္ရင္းေတြ ျဖစ္တာမို႔ ႏွစ္ေယာက္ ဘာေတြ ေျပာတယ္၊ ဘာေတြတုိင္ပင္ေနတယ္ ဆုိတာ အရိပ္အျမြက္ေလာက္ေတာ့ ခန္႔မွန္းႏုိင္ၾကပါတယ္။
ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္း ရွည္ႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ လႈပ္ရွား ေအာ္ဟစ္ေနတဲ့ လူအုပ္ႀကီး ၾကားမွာ ဆရာျမသန္းတင့္နဲ႔ ဆရာဦး၀င္းတင္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ဟာ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္နဲ႔ပဲ ဆႏၵျပပဲြၿပီးဆံုးတဲ့အထိ သူတုိ႔ရဲ႕ တိုက္ပဲြ အေပၚ သေဘာထားေတြကို မရပ္မနား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါပဲ။
ေနာက္ပုိင္းမွာ ဆရာေမာင္ေသာ္က ဆရာဦး၀င္းတင္၊ ဆရာေမာင္မုိးသူ၊ ဆရာဦး၀င္းခက္တုိ႔ ဦးေဆာင္တဲ့ စာနယ္ဇင္း သမဂၢ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ စာနယ္ဇင္း သမဂၢရံုးခန္းနဲ႔ ေက်ာင္းသား သမဂၢက ထုတ္တဲ့ သတင္းစာ အယ္ဒီတာရံုးခန္းတုိ႔က တစ္ေနရာတည္းမွာ ဖြင့္ထားတာပါ။
ေက်ာင္းသား သမဂၢ သတင္းစာ အယ္ဒီတာအဖဲြ႕က အကူအညီေတာင္းလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆရာျမသန္းတင့္ ဆီကုိ စာမူသြားေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဆရာျမသန္းတင့္က ေက်ာင္းသား သမဂၢသတင္းစာကို သူအားေပးပါတယ္၊ ေထာက္ခံပါတယ္ တဲ့။ ဒါေပမဲ့ သူ႔စာမူကိုေတာ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢ သတင္းစာမွာ မထည့္ပါနဲ႔ တဲ့။ သူတင္မက ဆရာဒဂုန္တာရာတို႔ ဘာတုိ႔ ဆီကလည္း မေတာင္းပါနဲ႔ တဲ့။
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔ ဒဂုန္တာရာတုိ႔ စာမူေတြပါလာရင္ မဆလ စစ္အစုိးရက ေက်ာင္းသားေတြထဲကုိ အနီေတြ၊ လက္၀ဲေတြ၊ ဗကပေတြ လႊမ္းမိုး ထုိးေဖာက္ေနၿပီလုိ႔ မတရား စြပ္စဲြလာလိမ့္မယ္ တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာျမဆီက စာမူ မရခဲ့ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြကလည္း ဒီအခ်က္ကုိ နားလည္ လက္ခံၾကပါတယ္။
ဆရာျမသန္းတင့္ဟာ သူ႔အသက္ရွိသေရြ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူငယ္ေတြ ျပည္သူေတြကို ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးပါ၊ ဆရာမကြယ္လြန္ခင္ အေရးႀကီးတဲ့ မွတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ စာေပေလာက အ၀န္းအ၀ုိင္းမွာ ဆရာ တရား၀င္ ေျပာခဲ့တာကို အားလံုးက မွတ္မိေနၾကပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့ ျမန္္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္၊ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မွတ္ခ်က္ပါ။ ဆရာျမသန္းတင့္က ရင္ဆုိင္ရတဲ့ ရန္သူရဲ႕ အေနအထား၊ ျဖတ္သန္းရတဲ့ ေခတ္ကာလ အေျခအေနေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာရရင္ေတာ့ သမီးလုပ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖေအျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထက္ ပိုၿပီး ေတာ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ သတ္မွတ္ခ်င္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ စကားပါပဲ။
အခုေတာ့ ဆရာ ျမသန္းတင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့တာ (၁၁)ႏွစ္ တုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ ဆရာဟာ ကြယ္လြန္တဲ့ အခ်ိန္မွာ မဆလ စစ္အစုိးရ စာေပစိစစ္ေရးဌာနရဲ႕ black list ထဲမွာ No 1 ရန္သူ နံပါတ္တစ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားခဲ့ရသူပါ။
ဆရာဟာ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ အထိ ျပည္သူဘက္က ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ အေရးေတာ္ပံု ေပၚရင္ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ တက္တက္ႂကြႂကြ၊ ရဲရဲရင့္ရင့္၊ ယံုၾကည္ရင္ခုန္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႕ဘက္သား၊ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ စာေရးဆရာႀကီး တစ္ေယာက္ဆိုတာ သမုိင္းက သက္ေသျပခဲ့ပါၿပီ။
ဆရာ့ရဲ႕ရဲေဘာ္ႀကီး ဆရာဦး၀င္းတင္ကေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ NLD နဲ႔ ျပည္သူလူထုကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ဦးေဆာင္ေနဆဲပါပဲ ဆရာ။
အားလံုးကို ဦးညႊတ္ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါတယ္။     ။
ေအာင္ေ၀း
၇-၅-၂၀၀၉

မိုးမခမွတဆင့္

 

အဲဒီေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာျပည္မွာ လူထုကုိ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းေျပာတဲ့ေန႔ပါပဲ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ(၂၄)ရက္။ ေနရာက ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး ႏွလံုးေရာဂါေဆာင္ေရွ႕မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး ဒီေရျမင့္တက္လာတာနဲ႔ အမွ် ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနရာအႏွံ႔မွာ ဒီမိုကေရစီ ေဟာေျပာပဲြေတြ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာေတြ၊ ရုပ္ရွင္နဲ႔ ဂီတ အႏုပညာသည္ေတြ၊ ေရွ႕ေနေတြ၊ ဆရာဝန္ေတြ၊ ေက်ာင္းဆရာေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေဟာင္းေတြ၊ တပ္မွဴးေဟာင္းေတြ၊ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ၊  ကိုကုိးကၽြန္းျပန္ေတြ စသည္ျဖင့္ ေဟာေျပာပဲြ စင္ျမင့္ အသီးသီးမွာ တက္တက္ႂကြႂကြ ေဟာေျပာ ေနၾကတဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ ပရိသတ္ကလည္း တစ္ခဲနက္ အားေပးေနတဲ့ အခ်ိန္ပါ။
ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးထဲမွာ ေဟာေျပာပဲြ စင္ျမင့္က ပထမ ႏွစ္ခုရွိခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခုက အေရးေပၚဌာနေဘးက ကြက္လပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးကုိ စစ္တပ္က ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ၇၄-၇၅-၇၆ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ထုိးလိုက္တဲ့ စင္ျမင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ပထမဆံုး ေပၚထြက္လာတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေဟာေျပာပဲြဲ စင္ျမင့္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။
ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး ထဲမွာပဲ ေနာက္ထပ္ ေဟာေျပာပဲြ စင္ျမင့္ တစ္ခုက ႏွလံုးေရာဂါေဆာင္ေရွ႕က ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာေပနဲ႔ အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ စင္ျမင့္ပါပဲ။ ရရာ၊ ေတြ႕ရာ ေရတုိင္ကီပံုးေတြကုိ ခင္းၿပီး အေရးေပၚ လုပ္ထားတဲ့ စင္တစ္ခုပါပဲ။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ(၂၄)ရက္၊ အဲဒီေန႔က အဲဒီေရတုိင္ကီပံုး စင္ျမင့္ေပၚမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က “စည္းကမ္းရွိ ညီညြတ္ၿပီး အမွန္တရားနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ အင္အားမ်ိဳးကို ကၽြန္မတုိ႔ ထူေထာင္ရမယ္” ဆိုတဲ့ သူ႔ရဲ႕  ျမန္မာျပည္သူ လူထုကုိ ပထမဆုံး ေျပာၾကားတ့ဲ မိန္႔ခြန္း ေျပာခ့ဲတာပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာဖုိ႔ စင္ေပၚကုိ တက္လာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေဘးက ၿခံရံလုိ႔ စင္ေပၚကုိ အတူ တက္လုိက္လာသူကေတာ့ ကုိယ္ကေလးေစာင္းေစာင္း ေခါင္းကေလးေစာင္းေစာင္းနဲ႔ ဆရာေမာင္ေသာ္ကပါပဲ။
ေနာက္ ၅ ရက္ေလာက္ ၾကာတ့ဲအခါမွာေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ဆဲဗင္းဂ်ဴလုိင္ ရင္ျပင္မွာ က်င္းပတ့ဲ မင္းကုိႏုိင္၊ ကုိကုိႀကီး၊ မုိးသီးဇြန္ ဗကသမ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း အခမ္းအနားမွာ စာေပနဲ႔ အႏုပညာရွင္မ်ား ကုိယ္စား မိန္႔ခြန္း ေျပာရပါတယ္။ ဆရာက မိန္႔ခြန္း ေျပာေနစဥ္မွာ သူ႔ကဗ်ာတပုဒ္ ထည့္ရြတ္ဆုိသြားခ့ဲပါတယ္။
“ငါ့တြင္ ဒဏ္ရာ
 ရခ့ဲပါ၏
သုိ႔ျငားေသာ္လည္း ငါမေသ။
ငါ့ဒဏ္ရာလည္း
ေသြးစိမ္းရွင္ထြက္
တစ္သက္မေၾက၊ ငါမေသ။
လဲေလ်ာင္း ခဏ
မနက္ျဖန္ ထလုိ႔
ငါတုိ႔တုိက္ပဲြ ဆက္ဆင္ႏဲႊ” တ့ဲ။
ဆရာဟာ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီး အတြင္းမွာ စာေပနဲ႔ အႏုပညာရွင္ေတြကုိ တပ္ဦးကေန ရြပ္ရြပ္ခြ်န္ခြ်န္ ဦးေဆာင္ခ့ဲတ့ဲ ပုဂၢဳိလ္ပါ။ ဆရာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရတ့ဲ ပထမဆုံးေန႔မွာပဲ အေပ်ာ္လြန္ၿပီး ေသနတ္ေဖာက္မိလုိ႔ စစ္တပ္အခ်ဳပ္ ကြာတား က်သြားရတ့ဲ ေရတပ္သားကေလး ဘေသာ္ ဘဝကေန ေရတပ္ဗုိလ္မွဴး ဘေသာ္ အျဖစ္နဲ႔ တပ္မေတာ္က အၿငိမ္းစား ယူခ့ဲတ့ဲ ႏုိင္ငံေက်ာ္ စာေရးဆရာႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ 
ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီး အတြင္းမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရ ဦးတင္ဦးနဲ႔အတူ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မွဴးေဟာင္းေတြ၊ ၾကည္းေရေလ တပ္မေတာ္သားေတြ လူထုနဲ႔ လက္တဲြၿပီး ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြထဲ ဝင္ေရာက္လာၾကပါတယ္။  
ဆရာေမာင္ေသာ္ကဟာ သူေဟာေျပာတ့ဲ စင္ျမင့္တုိင္းမွာ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ ဦးတည္ၿပီး ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္တ့ဲ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းလာဖုိ႔ ရဲရဲေတာက္ ေဟာေျပာတတ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕စင္ျမင့္ေတြမွာ သူနဲ႔အတူ တပ္မေတာ္အေၾကာင္း ေျပာဖုိ႔ စစ္တပ္က လတ္တေလာ ထြက္လာတ့ဲ ကဗ်ာဆရာ ေနေဇာ္ႏုိင္နဲ႔ စစ္သား သားသမီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္တ့ဲ က်ေနာ့္ကုိ ဆရာက တဲြေခၚတတ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စာနယ္ဇင္းသမဂၢ ဖဲြ႔စည္းတ့ဲ အခါမွာေတာ့ အားလုံးက ဆရာေမာင္ေသာ္ကကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္ တညီတညြတ္တည္း ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္လုိက္ၾကပါတယ္။ ဆရာ ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စာနယ္ဇင္းသမဂၢဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဝုိင္းရံခ့ဲတယ္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢကုိ ဝုိင္းရံခ့ဲတယ္။ ဆရာ့ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စာနယ္ဇင္းသမဂၢဟာ ရုပ္ရွင္ နဲ႔ ဂီတ၊ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြကုိ စုစည္းၿပီး ႀကီးမားတ့ဲ အႏုပညာ တပ္ေပါင္းစုႀကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။
ဆရာေမာင္ေသာ္ကဟာ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီး မတုိင္ခင္ ကတည္းက ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီကုိ ေဝဖန္တ့ဲ သေရာ္စာေတြ အေျမာက္အမ်ား ေရးခ့ဲတ့ဲသူပါ။
၁၉၅၆ ဆရာ ေရတပ္ဗုိလ္ႀကီးဘဝနဲ႔ တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္မွာ သေဘၤာ မုန္တုိင္းမိ နစ္ျမွဳပ္ၿပီး ပင္လယ္ထဲ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာပါ ရုန္းကန္ခ့ဲရတ့ဲအေၾကာင္း ေရးထားတ့ဲ “တုိက္ေရယာဥ္ ၁ဝ၃” ဆုိတ့ဲ စာအုပ္ထဲမွာ ဆရာ့ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပီသမႈ၊ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံမႈ၊ စိတ္ဓာတ္ ႀက့ံခုိင္ မာေက်ာမႈေတြကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ NLD ပါတီ တည္ေထာင္တ့ဲအခါ ဆရာဟာ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မၾကာလုိက္ပါဘူး။ ၁၉၈၉ မွာ ဆရာဦးဝင္းတင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦးတုိ႔နဲ႔ မေရွးမေႏွာင္းမွာပဲ နဝတ စစ္အစုိးရက တပ္မေတာ္ကုိ ၿဖိဳခဲြတယ္ ဆုိတ့ဲ စဲြခ်က္နဲ႔ ဆရာေမာင္ေသာ္ကကုိ ဖမ္းဆီးလုိက္ၿပီး ၈၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွာ စစ္ခုံရုံးကေန တစ္သက္တစ္ကြ်န္း ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂ဝ ခ်မွတ္လုိက္ပါေတာ့တယ္။
၁၉၅၆ ပင္လယ္ျပင္မွာ သေဘၤာေမွာက္တုန္းက အသက္ မေသဘဲ က်န္ခ့ဲတ့ဲ ဆရာဟာ နာမည္ဆုိးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတ့ဲ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ လူမဆန္တ့ဲ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြ၊ ေထာင္အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ ျပင္းထန္တ့ဲ ႏွိပ္စက္ ညွင္းပန္းမႈ ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ က်ဆုံးခ့ဲရရွာပါတယ္။
သိမ္ျဖဴလမ္း မြတ္ဆလင္ သုႆာန္မွာ အက်ဥ္းရုံး ျပဳလုပ္တ့ဲ ဆရာ့ စ်ာပနကုိေတာ့ စစ္တပ္က ေစာင့္ၾကည့္ေနတ့ဲ ၾကားက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေလထန္ကုန္းက စာေပနဲ႔ အႏုပညာသမားေတြ သြားေရာက္ ဂါရဝ ျပဳခ့ဲၾကပါတယ္။
ဆရာဟာ နဝတ စစ္အစုိးရရဲ႕ မတရားမႈေတြကုိ ႀက့ံႀက့ံခံ ခုခံ ရင္ဆုိင္ရင္း သူရဲေကာင္း ပီသစြာ က်ဆုံးသြားခ့ဲတာပါ။ ဆရာဟာ ျပည္သူ႔ရဲ႕ သူရဲေကာင္း တစ္ဦးပါပဲ။
ဆရာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္ ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပဲြအတြက္ အသက္ေပးသြားတ့ဲ အာဇာနည္ တစ္ဦးပါပဲ။ ဆရာ့ကုိ ဆရာ ဘာသာျပန္ခ့ဲတ့ဲ အဂၤလိပ္ ကဗ်ာ တစ္ပုိဒ္နဲ႔ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။
“သုိ႔ေပလည္း
ပင္လယ္ငွက္က အိပ္တန္းဆီ ျပန္သြားၿပီ
သားရဲက သူ႔သားရဲတြင္းထဲ ခ်ည္းနင္း လွဲအိပ္
ေခြ်းသိပ္ရမယ့္ ရာသီ ပီပီပင္ ေရာက္ေသာ္လည္း
ငါ့တဲအိမ္ ငါျပင္ဖုိ႔ သြားရဦး၊
ငါ့တဲအိမ္ ငါျပင္ဖုိ႔ သြားရဦး – – – ”
ေအာင္ေဝး
၇၊ ၇၊ ၂ဝဝ၉
 မိုးမခမွတဆင့္

      တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ဘဝမွာ စာေပနဲ႔ အႏုပညာဟာ ဘယ္အခန္းက႑က ပါဝင္သလဲ။ ဘယ္လုိ အေနအထားမွာ ရွိသလဲ။

      ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ရဲ႕ “ေဝေဝရီရီ” ဝတၳဳထဲမွာ ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ စာသားေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္အမွတ္ရလာပါတယ္။ ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္က-
      ႏုိင္ငံဟာဖ်ားနာေနတယ္။ နာတာရွည္ေပ့ါ။ ေရာဂါ ရေနတယ္။ အဲဒါ စာေပအႏုပညာက ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသ ကယ္တင္ရမယ္။ အဲဒီေတာ့ စာေပအႏုပညာက လုပ္ငန္းတာဝန္ (၃)ခုကုိ  ယူရလိမ့္မယ္ တဲ့။ တစ္ခုက ႏွစ္သက္ၾကည္ႏူးမႈရသ ေပးဖုိ႔။ ဒုတိယက အမွားအမွန္ ခဲြျခားျပသ ညႊန္ၾကားဖုိ႔။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခု ကေတာ့ လူေတြရဲ႕ ဝိညာဥ္ကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကုစားဖို႔ပါပဲ တဲ့။
      ၿပီးေတာ့ ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္က အခုလုိ ဆက္ေျပာျပပါေသးတယ္။
      ရုပ္ပစၥည္း ခ်မ္းသာဖုိ႔၊ ႂကြယ္ဝဖုိ႔၊ ျပည့္စံုဖုိ႔ ဆုိတာ သိပ္မခက္ဘူး။ တကယ္ ခက္တာက စိတ္။ စိတ္ဓာတ္ အေရးအရာေတြမွာ အားနည္းေနတာ၊ ေအာက္တန္းက်ေနတာ၊ ခၽြတ္ျခံဳက်ေနတာေတြကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔က သိပ္ခက္တယ္။ သိပံၸနဲ႔ နည္းပညာကလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ မကယ္တင္ႏုိင္ဘူး။ စိတ္ဓာတ္မွာ စဲြကပ္ေနတဲ့ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ိဳးကုိ ကယ္တင္ႏုိင္တာ စာေပ နဲ႔ အႏုပညာပဲရွိတယ္ တဲ့။
      ဟုတ္ပါတယ္။ ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ေျပာတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ခံရမယ္။ သေဘာတူတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္မွာကေတာ့ စာေပနဲ႔ အႏုပညာဟာ နည္းမွန္ လမ္းမွန္နဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွင္သန္ခြင့္ရတဲ့ အေျခအေနမွာ မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ စာေပနဲ႔ အႏုပညာ လြတ္လပ္ခြင့္ လံုးဝမရွိဘူး။ ဒီလုိ မရွိတဲ့ အေျခအေနၾကားမွာပဲ ဖက္ဆစ္ဝါဒ ဓားမုိးထားတဲ့ ေအာက္ကပဲ စာေပနဲ႔ အႏုပညာသည္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုကုိ ေျဖေဖ်ာ္ဖု႔ိ၊ လမ္းျပဖုိ႔၊ တုိင္းျပည္ကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္လား။
      အဲဒီ အထဲကမွ ဝါရင့္ သဘာရင့္ အာဂ ရုပ္ရွင္ အႏုပညာရွင္ႀကီး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ျပည္သူ႔ဘက္က ရဲရဲရင့္ရင့္ ရပ္တည္မႈနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံမႈေတြ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လည္ ေအာက္ေမ့ တသ လာမိပါတယ္။
      ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၂၆)ရက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္။
      ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး အတြင္း ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးကလူေတြ အဲဒီေနရာမွာ လာၿပီး စုၾကတဲ့ေန႔။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပထမဆံုး သမုိင္းဝင္ လူထု အစည္းအေဝးႀကီး။ ပရိသတ္ (၅)သိန္းေက်ာ္ဟာ မိုးတဖဲြဖဲြေအာက္မွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ခြပ္ေဒါင္းအလံ၊ သံုးေရာင္ျခယ္အလံ၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအလံ၊ ၾကယ္ငါးပြင့္ ျပည္ေထာင္စု အလံေတြကို၊ ေဝွ႔ယမ္းေနတဲ့ လူထုႀကီးရဲ႕  ရင္ခုန္သံက မုိးသံေလသံကုိ ဖံုးအုပ္သြားပါတယ္။
      အဲဒီ အခ်ိန္မွာ အခမ္းအနားစင္ျမင့္ ဆီကေန “ဒီမုိကေရစီ ျမတ္ႏုိးတဲ့ လူထုပရိသတ္ႀကီးခင္ဗ်ား” ဆိုၿပီး ေအာင္ျမင္ခ့ံညား ထည္ဝါလွတဲ့ အသံၾသဇာနဲ႔ ပရိသတ္ကုိ လႈပ္ႏႈိးလိုက္တဲ့ အသံကုိ ၾကားလုိက္ရၿပီး ပရိသတ္က စင္ျမင့္ဆီကို လွမ္းၾကည့္လုိက္ၾကတဲ့ အခါမွာေတာ့။
      ပရိသတ္ႀကီးရဲ႕ လက္ခုပ္ၾသဘာသံေတြဟာ ေသာင္းေသာင္း ညံသြားခဲ့ပါၿပီ။ ပရိသတ္ႀကီးဟာ သူတုိ႔ အင္မတန္ ခ်စ္ခင္ေလးစားတဲ့ ရုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး တစ္ေယာက္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လူထု အစည္းအေဝးႀကီးမွာ အခမ္းအနားမွဴးတစ္ဦး အျဖစ္ ျမင္ေတြ႔လုိက္ရေတာ့ အလြန္႔ကုိ အားတက္ေက်နပ္ ပီတိျဖစ္သြားၾကပါေတာ့တယ္။
      အဲဒီေန႔က ရုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး ဦးထြန္းေဝက သူ႔ရဲ႕ အႏုပညာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈေတြကုိ စေတးၿပီး ျပည္သူ႔ဘက္သား တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ လူထုေရွ႕ေမွာက္ ရဲရဲ ထြက္ရပ္ျပခဲ့တာပဲ မဟုတ္လား။ ဒီအခမ္းအနားဟာ ျမန္မာ့ သမုိင္းမွာေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမုိင္းမွာပါ အင္မတန္ႀကီးက်ယ္ ေလးနက္တဲ့ အခမ္းအနားပါ။
      ရင္းႏွီးသူေတြက “ေလးေလး”လုိ႔ ေခၚၾကတဲ့ ရုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး ဦးထြန္းေဝဟာ အဲဒီလုိ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြမွာ ေရွ႕တန္းက ပါဝင္ခဲ့တဲ့အတြက္ နဝတ၊ နအဖ စစ္အာဏာသိမ္း အစုိးရ အဆက္ဆက္မွာ ရုပ္ရွင္ရုိက္ခြင့္ မရခဲ့ေတာ့ပါဘူး။ (အခု အခ်ိန္မွာ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ကုိေက်ာ္သူကုိ အဓမၼ ပိတ္ပင္ ထားတာမ်ိဳးေပါ့)
      ဦးထြန္းေဝတုိ႔၊ ရုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး ဦးျမတ္ေလးတုိ႔ ဆုိတာ သမုိင္းနဲ႔ အစဥ္အလာနဲ႔ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကတဲ့ အႏုပညာသည္ေတြပါ။ ခုမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၆၇ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆန္ရွားပါးတဲ့ ျပႆနာေတြျဖစ္ေတာ့ မဆလ စစ္တပ္က လူထု အာရံုေျပာင္းေအာင္ တရုတ္-ဗမာ အဓိကရုဏ္း ဖန္တီးတဲ့ အခါ ဦးထြန္းေဝနဲ႔ ဦးျမတ္ေလးတုိ႔ကို မဆလ အစိုးရက ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့ဖူးပါတယ္။
      ျပည္တြင္းမွာတုန္းက တစ္ေန႔မွာ ဆရာေမာင္စြမး္ရည္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေလးေလးဦးထြန္းေဝ ေနတဲ့ ေဘာက္ေထာ္က အိမ္ကုိ လူမမာေမး ေရာက္သြားၾကပါတယ္။
      နဝတ အစုိးရ တက္လာကတည္းက ရုပ္ရွင္ မရုိက္ရေတာ့တဲ့ ေလးေလးဟာ ေက်ာင္းသံုး ေျမျဖဴလုပ္ငန္းကေလးနဲ႔ ရပ္တည္ခ့ဲရပါတယ္။ ရုပ္ရွင္ ပိတ္ကားေပၚမွာ ေတြ႔ခြင့္ မရေတာ့ေပမဲ့ ႏွစ္စဥ္လုိလို ေတာင္သမန္က အေမလူထု ေဒၚအမာရဲ႕ ေမြးေန႔ပဲြေတြမွာ ေလးေလးကုိ အျမဲ ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္နဲ႔ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
      ဦးထြန္းေဝက သူ႔ကုိ ရုပ္ရွင္ရုိက္ခြင့္ ပိတ္ထားတာနဲ႔  ပတ္သက္လုိ႔ နဝတ၊ နအဖ အစုိးရေတြကုိ ျပစ္တင္တာ၊ ရႈတ္ခ်တာေတြ တစ္ခြန္းမွ မေျပာပါဘူး။ အသနားလည္း မခံပါဘူး။ ျပည္သူ႔ရင္ထဲမွာ “ထြန္းေဝ”  ရွိေနရင္ ျပည့္စံုတာပဲလို႔ သူခံယူတဲ့ အေၾကာင္း ဦးထြန္းေဝက ဆရာစြမ္းတုိ႔၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ေျပာျပပါတယ္။
      ေလးေလးဟာ အင္မတန္ လူႀကီးလူေကာင္း ပီသတဲ့ ရုပ္ရွင္ အႏုပညာသည္ႀကီးပါ။ သူ႔ရဲ႕ အႏုပညာေတြကို တာဆီး ပိတ္ပင္ထားတဲ့ အတြက္ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအဖို႔ အမ်ားႀကီး နစ္နာ ဆံုးရံႈးရပါတယ္။
      ခုေတာ့ ေလးေလး ဦးထြန္းေဝ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါၿပီ။ သူကြယ္လြန္တဲ့ အခ်ိန္မွာ  နာေရးေၾကာ္ျငာကုိေတာင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထည့္ခြင့္မရတဲ့ အထိ စစ္အစိုးရက ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။
      ဘယ္လိုပဲ ဖိႏွိပ္ ဖိႏွိပ္၊ ဘယ္လုိပဲ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ျပည္သူေတြရင္ထဲက ရုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး ဦးထြန္းေဝရဲ႕ အႏုပညာနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေသဆံုးမသြားဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ေနဆဲပါပဲ။
      ၿပီးခ့ဲတဲ့ ေရႊဝါေရာင္ သံဃအေရးေတာ္ပံုမွာတုန္းက ရုပ္ရွင္ သရုပ္ေဆာင္ ကိုေက်ာ္သူတုိ႔၊ ကုိဇာဂနာတို႔ လူထုေရွ႕ေမွာက္ ရဲရဲ ထြက္ရပ္ခဲ့တာလည္း မင္းသားႀကီး ဦးထြန္းေဝလမ္းစဥ္ကုိ ဆက္ခံ ေလွ်ာက္လွမ္း ခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္ပါလား။  
      ေလးေလး ဦးထြန္းေဝ ေကာင္းရာ သုဂတိ ေရာက္ပါေစ။    ။
 မိုးမခမွတဆင့္

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၿပီးစ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတစ္ခြန္းက အင္မတန္ အလကၤာ ဆန္လွပါတယ္။

 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “မုိးကုတ္စက္၀ုိင္း မွာေတာ့ မုန္တိုင္းမုိးတိမ္ေတြက ဆင္ေနဆဲပါပဲ” လုိ ႔ တင္စား ေျပာခဲ့တဲ့ စကားပါ။ အဲဒီလုိ မုိးထဲေလထဲက အျဖစ္အပ်က္ေလး တစ္ခုကုိ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္အမွတ္ရလာပါတယ္။
(၈)ရက္ (၈)လ (၈၈)ေန႔ ေနာက္ပုိင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚမွာ လူထု ဆႏၵျပပဲြေတြ ပိုၿပီး အင္အား ႀကီးမားလာတဲ့ အခ်ိန္။ တစ္ေန႔မွာ ဆႏၵျပ လူထု စစ္ေၾကာင္းႀကီး တစ္ေၾကာင္းဟာ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး ေရွ႕ကေန ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းမႀကီး အတုိင္း ဆူးေလ-ပန္းဆုိးတန္း ဘက္ကို ျဖတ္သန္း ခ်ီတက္လာၾကပါတယ္။ အဲဒီ စစ္ေၾကာင္းႀကီးထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စာေပ၊ ရုပ္ရွင္ ဂီတ အႏုပညာရွင္မ်ားလည္း ပါပါတယ္။
အဲဒီေန႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကဗ်ာဆရာေတြနဲ႔ အတူ ခ်ီတက္လုိက္ပါလာတဲ့သူတစ္ဦးက ကဗ်ာဆရာ ဒါရုိက္တာ ‘ပုိင္သ’ ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ ေႂကြးေၾကာ္လိုက္၊ လက္သီး လက္ေမာင္း တန္းလိုက္၊ ကိုယ့္အာရံုနဲ႔ ကိုယ္ မုိးထဲေလထဲမွာ ဇဲြနဲ႔ ေရွ႕ကုိ အျပင္း ခ်ီတက္ေနၾကတာပဲ ဆိုပါေတာ့။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းမႀကီးေပၚက ရုပ္ရွင္ရံုေတြ ေရွ႕ကုိ ျဖတ္ၾကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး ရုပ္ရွင္ရုံ တစ္ရံုရဲ႕ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာေပၚက ရံုဆင္ ပုိစတာႀကီး တစ္ခုကို အာရံုစုိက္မိသြားၾကပါတယ္။ အဲဒီ ရုပ္ရွင္ ပုိစတာက ရန္ေအာင္၊ ေနေအာင္၊ မုိ႔မုိ႔ျမင့္ေအာင္တုိ႔ ပါ၀င္ သရုပ္ေဆာင္ထားၾကတဲ့ “အခ်စ္နားနီး အခ်စ္” ဆိုတဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ေၾကာ္ျငာ ပုိစတာပါ။ အဲဒီ ဇာတ္ကားကုိ ရုိက္ကူးတဲ့ ဒါရုိက္တာကေတာ့ ပုိင္သ။ အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ အတူ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပေနတဲ့ ပုိင္သပါပဲ။
ပုိင္သခမ်ာ ေခတ္ပ်က္ႀကီးထဲမွာမွ ရံုတင္လာတဲ့ သူ႔ရဲ႕ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ပိုစတာကို ၾကည့္ေငးရင္း ေၾကကဲြေနပံုရပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားဟာ သူ ဒါရုိက္တာ လုပ္ၿပီး ပထမဦးဆံုး ရုိက္ကူးခဲ့တဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားပါ။ ၁၉၈၅ က စရုိက္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကား။ ပုိင္သအတြက္ေတာ့ ဂုဏ္ယူေက်နပ္ အမွတ္တရျဖစ္စရာေပါ့။ အဲဒီဇာတ္ကားမွာ ဒါရုိက္တာ ဦးဝင္းေဖတုိ႔က သူ႔ကို အမ်ားႀကီး ပါ၀င္ ကူညီေပးထားတယ္ လုိ႔လည္း ပိုင္သက ဆုိပါတယ္။
အခုေတာ့ ဒါရုိက္တာဟာ သူ႔ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးလက္ရာ အတြက္ ဂုဏ္မယူအားေသးပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရး – ဒုိ႔အေရး ဆိုၿပီး အမ်ားျပည္သူေတြနဲ႔ အတူ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပေနရပါတယ္။ ဆႏၵျပ စစ္ေၾကာင္းႀကီးထဲက ရုပ္ရွင္ခ်စ္သူ ျပည္သူ လူထုေတြ ခမ်ာလည္း ဒါရုိက္တာ ပိုင္သရဲ႕ လက္ရာဆုိတဲ့ အဲဒီ “အခ်စ္နားနီး အခ်စ္” ရုပ္ရွင္ ပိုစတာကို တစ္ခ်က္ ေမာ့ၾကည့္ရုံ ၾကည့္ၿပီး မဆံုးေသးတဲ့ ေရွ႕ခရီးကုိ အျပင္း ဆက္ႏွင္သြားၾကပါၿပီ။
ရုပ္ရွင္ ဒါရုိက္တာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္ထဲမွာ သူေျပာခ်င္တဲ့ သူျပခ်င္တဲ့ အႏုပညာ ခံစားမႈ အေၾကာင္းေတြ၊ သူရုိက္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကူးေတြ၊ ဇာတ္လမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ အားလံုးဟာ အသက္အရြယ္ကလည္း ငယ္ၾကေသးတာကိုး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လုပ္ခ်င္ ကိုင္ခ်င္တဲ့ အႏုပညာ အလုပ္ေတြက ရင္နဲ႔ မဆံ့ေအာင္ ရွိေနခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္လား။
သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ အႏုပညာ အလုပ္ေတြဟာ လုပ္လို႔မရေအာင္ကုိပဲ မဆလ စစ္အာဏာရွင္ ႀကီးစုိးတဲ့ ေခတ္ပ်က္ထဲႀကီးမွာ အႏုပညာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ဆိတ္သုန္းေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့တယ္။ အႏုပညာ ဖန္တီး၊ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ေတြ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အႏုပညာေလာကႀကီး တုိင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာနဲ႔အတူ မုိးေမွာင္က်ခဲ့ရတာပဲ မဟုတ္လား။
မဆလ စစ္အုပ္စုဟာ စာေပ၊ ရုပ္ရွင္၊ ဂီတ ဘယ္အႏုပညာကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔အာဏာ တည္ျမဲေရး စစ္၀ါဒ သက္ဆုိးရွည္ေရး အတြက္ အသံုးခ်တဲ့ ၀ါဒျဖန္႔ ကရိယာေတြ အေနနဲ႔ပဲ ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ျပည္သူ ခံစားခ်က္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ လူထုဘ၀ကို ထင္ဟပ္ဖုိ႔၊ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္လင္ခ်က္ ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပဖုိ႔ ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ အားလံုးကိုေတာ့ မဆလ အစိုးရက ပိတ္ပင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားခဲ့တယ္။
ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံေနရတဲ့၊ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ ခံေနရတဲ့၊ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံေနရတဲ့ စာေပ၊ ရုပ္ရွင္၊ ဂီတ အႏုပညာ သမားေတြဟာ သူတို႔ အသိစိတ္ဓာတ္နဲ႔ သူတုိ႔ လူထုအံုႂကြမႈ တုိက္ပဲြထဲကုိ တစ္ခဲနက္ ခုန္၀င္ခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္လား။ လက္တဲြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္လား။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းမႀကီး ေပၚမွာ မိုးက တဖဲြဖဲြ ရြာေနပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္း ပုိင္သက ေနာက္မွာ က်န္ရစ္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ရံုဆင္ ပုိစတာကုိ ျခေသၤ့လည္ျပန္ တစ္ခ်က္ လွမး္ၾကည့္လုိက္ပါတယ္။ သူ႔မ်က္၀န္းေတြက ေဆြးေျမ့ ရီေ၀ေနမယ္ ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကို သူ အားပါးတရ ေႂကြးေၾကာ္လုိက္ၿပီး သူ ေရွ႕ကုိ ဆက္လက္ ခ်ီတက္သြားပါေတာ့တယ္။
အဲဒီေန႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဘးမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔အတူ ပုိင္သရဲ႕ ညီျဖစ္တဲ့ ‘ဆူး’ ကလည္း မမွိတ္မသုန္ လုိက္ပါ ခ်ီတက္ေနတာပါ။ ဆူးဟာ နာမည္ေက်ာ္ ေတးေရးဆရာ၊ အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္ပါ။
ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၿဖိဳခြင္းခံရၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ ပိုင္သတုိ႔က ပန္းဆိုးတန္း ကိုတင္လႈိင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ စုမိသြားၾကပါတယ္။ ဆူးကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အထက္ျမန္မာျပည္ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္ေတြမွာ ခ်င္းေတာင္တန္းေတြေပၚအထိ လုိက္ပါခဲ့သူပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ၁၉၈၉ အာဇာနည္ေန႔ အေရးအခင္းနဲ႔ ပုသိမ္ေထာင္ထဲ ျပန္ေရာက္သြားပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္က ျပန္လြတ္လာေတာ့ ပိုင္သကို သူတို႔ရဲ႕ ပန္းဆုိးတန္း ေဟာလိ၀ုဒ္ ကေလးမွာပဲ ဆရာျမတ္ေလး၊ ဆရာေမာင္သာရ၊ ေမာင္ခက္ပန္ တုိ႔နဲ႔ အတူ တက္တက္ႂကြႂကြ ျပန္ေတြ႕ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုမွာ ပါ၀င္ခဲ့လို႔ အလုပ္ျဖဳတ္ခံလုိက္ရတဲ့ ျမန္မာ့ ရုပ္သံက ပညာရွင္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ကိုစန္းေအာင္ နဲ႔ ခ်ားလ္စ္ ဘရွင္ တို႔ကုိလည္း အဲဒီမွာ ေတြ႔လုိက္ရပါတယ္။ ဆူးကေတာ့ မက်န္းမာလို႔ မႏၲေလးကို ျပန္သြားခဲ့ပါၿပီ။
ဘာပဲေျပာေျပာ ဖက္ဆစ္၀ါဒ ဓားမုိးထားတဲ့ေအာက္ကပဲ အႏုပညာက လုပ္ႏုိင္သေလာက္၊ လုပ္ခြင့္ရသေလာက္ အလုပ္ေတြကို ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြ တစ္နည္း ျပည္သူခ်စ္တဲ့ အႏုပညာသည္ေတြက ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ခဲ့တာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ အျမဲ ယံုၾကည္ေနပါတယ္။
ေခတ္အဆက္ဆက္၊ အေရးေတာ္ပံု ေပၚရင္ ရင္ခုန္ပါ၀င္ရဲတဲ့ ရုပ္ရွင္သမားေတြ၊ ဂီတသမားေတြကို ျပည္သူလူထုႀကီး တစ္ရပ္လံုးက ေလးစားဂုဏ္ယူေနၾကတာပဲ မဟုတ္လား။
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ျမတ္ႏုိးတဲ့့ ပုိင္းသနဲ႔ ဆူး၊ မႏၲေလးသား ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ မရွိၾကေတာ့ပါဘူး။
မုိးကုတ္စက္၀ုိင္းမွာေတာ့ မုန္တိုင္း မိုးတိမ္ေတြက ဆင္ေနဆဲပါပဲေလ။ ။
မိုးမခမွတဆင့္


ကၽြန္ေတာ္ ကဗ်ာဆရာ တစ္ေယာက္ပါ။ “မဆလ ေခတ္တုန္းက ကဗ်ာဆရာ တစ္ေယာက္ဟာ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ တစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့ ရုရွားကဗ်ာဆရာ ယက္ဖ္တူရွင္ကုိရဲ႕ စကားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကတယ္။
          ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုေခတ္၊ ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြေခတ္ကုိ ေရာက္လာတဲ့အခါ က်ေတာ့ “ႏုိင္ငံမွာ အေရးရယ္လို႔ ၾကံဳလာရင္ ကဗ်ာဆရာေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မဆုိ ေရွ႕ကေရာက္လာၿပီး ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲၾကေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒါဟာ ကဗ်ာဆရာေတြရဲ႕ ထူးျခားခ်က္လို႔ ကၽြန္မေတာ့ ထင္မိတယ္” ဆုိတဲ့ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မွတ္ခ်က္ စကားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကဗ်ာဆရာေတြ အတြက္ အားပါ။
          ဒီလုိပါပဲ။ စစ္သားေဟာင္းႀကီး တစ္ဦးရဲ႕ အျမင္ကလည္း “ကဗ်ာဆရာ စတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြဟာ အမွန္တရားကို ရွာေဖြသူေတြ အမွန္တရား၊ သစၥာတရားကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ အေရးအခင္း တစ္ခုၾကံဳရရင္ အမွားဘက္၊ အမွန္ဘက္ဆိုတာ ရွိစျမဲပါပဲ။ ဒီအခါမွာ အမွန္တရားဘက္ကေနၿပီး ကဗ်ာဆရာေတြက ေရွ႕ဆံုးက ပါဝင္လာၾကတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္” တဲ့။ အဲဒီ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သူကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ေဟာင္း) သူရဦးတင္ဦးပါ။
          ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုအတြင္းက ဆရာေမာင္ေသာ္က၊ ဆရာဦးဝင္တင္၊ ဆရာေမာင္မုိးသူ၊ ဆရာဦးဝင္းခက္တုိ႔ ဦးေဆာင္ စာနယ္ဇင္း သမဂၢဖဲြ႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီ စာနယ္ဇင္း သမဂၢထဲမွာ ဆရာေမာင္ဝံသ တုိ႔ရဲ႕ သတင္းစာဆရာမ်ား အဖဲြ႕နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကဗ်ာဆရာမ်ား အဖဲြ႕ေတြဟာ အျခား ကာတြန္းဆရာ၊ ပန္းခ်ီဆရာ၊ ဓာတ္ပုံဆရာေတြနဲ႔ အတူ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ခဲ့ၾကတာပဲေပါ့။
          ရန္ုကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဒီမုိကေရစီေဟာေျပာပဲြ စင္ျမင့္ေတြ ဟုိကဒီက အလွ်ိဳအလွ်ိဳ ထြက္ေပၚလာၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကဗ်ာဆရာမ်ား အဖဲြ႕ကလည္း ၃၃လမ္း ထိပ္မွာ ဒီမုိကေရစီ ေဟာေျပာပဲြ စင္တစ္ခု ထုိးလုိက္ၾကပါတယ္။
          ၃၃လမ္းဟာ ကဗ်ာဆရာေတြရဲ႕လမ္းပါ။ ၃၃ လမ္းက လမ္းတုိကေလးပါ။ ဒါေပမဲ့ ကဗ်ာဆရာေတြရဲ႕ ဒုကၡကေတာ့ ရွည္လ်ားလွပါတယ္။ ၃၃လမ္းထိပ္မွာ ေရႊၾကည္ေအး လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ရွိတယ္။ ေရႊၾကည္ေအးမွာ ထုိင္တဲ့ ကဗ်ာဆရာေတြအားလံုး ျပည္သူလူထုႀကီးနဲ႔ အတူ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြထဲေရာက္ေနၾကၿပီ။
          ေလသာ မုိးသာထဲေန႔ တစ္ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကဗ်ာဆရာေတြရဲ႕ ပထမဦးဆံုး ၃၃လမ္း ဒီမုိကေရစီ ေဟာေျပာပဲြကို စတင္လုိက္ၾကပါတယ္။ အဲဒီပဲြမွာ ကဗ်ာဆရာ အစစ္ေတြနဲ႔အတူ ပါဝင္ေဟာေျပာသူတစ္ဦးကေတာ့ ရုပ္ရွင္ထဲက ကဗ်ာဆရာပါပဲ။
          အဲဒီေန႔က ေနေရာင္ ျပည့္ျပည့္ မရတဲ့ေန႔ပါပဲ။ ၃၃လမ္း ထိပ္ ခေရပင္ရိပ္မွာ ေခၽြးသိပ္ အေမာေျဖေနတဲ့ တုိက္ပဲြဝင္ ကဗ်ာဆရာေတြနဲ႔ အတူ ဒီမုိကေရစီ လူထုပရိသတ္ႀကီး။
          ကဗ်ာဆရာ ေဇာင္းထက္က စင္ေပၚကေန ဂ်ာမန္ကဗ်ာဆရာ ဗားေတာ့ဘရက္ရဲ႕ “အကုန္ ရရင္ရ၊ မရရင္ ဘာမွ မလုိခ်င္ဘူး။ အကုန္လြတ္ရင္လြတ္၊ မလြတ္ရင္ တစ္ေယာက္မွ မလြတ္ခ်င္ဘူး။ တစ္ေယာက္တည္း လြတ္သြားလည္း၊ သူရပ္တည္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ေသနတ္လား၊ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ သံႀကိဳးလား၊ ေရြးၾကစုိ႔” ဆိုတဲ့ ကဗ်ာကုိ ရြတ္ေတာ့ စင္ေအာက္က ပရိသတ္ႀကီးက သံၿပိဳင္ လုိက္ရြတ္ဆိုၾကပါတယ္။
          အဲဒီတုန္းက ကဗ်ာဆရာ ေဇာင္းထက္က ဆရာတကၠသိုလ္ ဘုန္းႏုိင္တုိ႔ နာယက အျဖစ္ ပါဝင္တဲ့ တကၠသုိလ္ဆရာမ်ားသမဂၢကိုလည္း သူက ကိုယ္စားျပဳထားပါတယ္။ အေရးအခင္း ၿပီးေတာ့ ေဇာင္းထက္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ား ျဖစ္ႀကီးနားတကၠသုိလ္ အေျပာင္းခံရၿပီး မၾကာခင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါနဲ႔ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရပါတယ္။
          အဲဒီေန႔က ေဇာင္းထက္ၿပီးေတာ့ စင္ေပၚကုိ တက္လာသူကေတာ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားထဲက ကဗ်ာဆရာပါပဲ။ အျပင္မွာေတာ့ ကဗ်ာဆရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႕ ဝတၳဳကုိ ရိုက္ကူးတဲ့ “ဝမ္းနည္းဝမ္းသာ” ရုပ္ရွင္ထဲမွာ သူက ကဗ်ာဆရာ ကုိသစၥာအျဖစ္ ျမင့္ျမင့္ခင္နဲ႔ တဲြဖက္ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။
          အခု ကုိသစၥာက ေဟာေျပာဖုိ႔ စင္ျမင့္ေပၚကုိ ေရာက္ေနပါၿပီ။ သူ မ်က္ခုံုးတစ္ခ်က္ ပင့္၊ ပခံုးတစ္ခ်က္ တြန္႔လုိက္ပါတယ္။ လူထု ပရိတ္သတ္ႀကီးဆီက လက္ခုပ္ဩဘာသံေတြ ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မစဲေတာ့ပါဘူး။ သူဆုိတာ တျခားသူမွ မဟုတ္ဘဲ။ လုထုခ်စ္တဲ့၊ ပရိသတ္က ေလးစားတဲ့ မင္းသားႀကီး ဦးျမတ္ေလးပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး ဦးျမတ္ေလးရဲ႕ ေဟာေျပာမႈ ေရအလ်ဥ္ထဲမွာ တသိမ့္သိမ့္ စီးေမ်ာပါသြားၾကပါၿပီ။
          ဦးျမတ္ေလး။ ဆရာျမတ္ေလး။ ရုပ္ရွင္မွာ ေကာလိပ္ဂ်င္ေနဝင္း၊ ျမတ္ေလး။ ႏုိင္ငံေရးမွာ ထြန္းေဝ၊ ျမတ္ေလး။ တကၠသုိလ္မွာ စႏၵရား ခ်စ္ေဆြ၊ ျမတ္ေလး။ ဒီအစဥ္အလာေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ျပန္အမွတ္ရလာပါတယ္။ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီေခတ္ တုန္းက ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈထဲမွာ ဆရာျမတ္ေလး ေရးခဲ့တဲ့ “စစ္ကိုမလုိပါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ ေပးၾကပါ။ စစ္ဆုိသည္မွာ အႏုတ္လကၡဏာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ အေပါင္းလကၡဏာ” ဆုိတဲ့ သီခ်င္းသံကို ျပန္ၾကားလာရပါတယ္။
          ၁၉၆ဝ ေအာက္တုိဘာလမွာ ဗကသမ်ားအဖြဲခ်ဳပ္ရဲ႕ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကို က်င္းပပါတယ္။ ဗကသ ဥကၠ႒က ကိုခင္ေမာင္အုန္း။ (အခုကြယ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္တဲ့ စာေရးဆရာ မုိးဟိန္းကိုပါ) အဲဒီညီလာခံမွာ “ေအာင္ပဲြ အဆက္ဆက္ခံဦးမည္” ဆိုတဲ့ ဗကသမ်ားအဖဲြခ်ဳပ္ သီခ်ငး္ကုိ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းလုိက္ၾကပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းကို ေရးစပ္ သီကုံုးသူကေတာ့ ဆရာျမတ္ေလးပါပဲ။ ဆရာစႏၵရားခ်စ္ေဆြနဲ႔အတူ ပူးတဲြၿပီး ေကသီပန္တီးဝုိင္းနဲ႔ အသံသြင္းေပးခဲ့တဲ့ သီခ်င္းပါ။
          ဒါဟာ ျမတ္ေလးပါပဲ။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ျမတ္ေလး၊ ခြပ္ေဒါင္းေတြရဲ႕ျမတ္ေလး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ျမတ္ေလးပါပဲ။ အခု ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ျမတ္ေလးဟာ ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး မွာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ခြပ္ေခါင္းအလံေတာ္ေအာက္မွာ ခ်ီတက္ေနပါၿပီ။ ဒီမိုကေရစီ ေဟာေျပာပဲြ စင္ျမင့္ေပၚမွာ ရဲရဲေတာက္ ေဟာေျပာေနပါတယ္။
          အဲဒီေန႔က ၃၃ လမ္းထိပ္ ခေရပင္ရိပ္မွာ ေနေရာင္ျပည့္ျပည့္ မရေပမဲ့၊ ပဲြဖ်က္မယ့္ ပဥၥမံမိုးေတြကေတာ့ တစ္စက္မွ မရြာခဲ့ပါဘူး။
          ျမန္မာႏုိင္ငံ ကဗ်ာဆရာမ်ား အားလံုး ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ။ ။
 မိုးမခမွတဆင့္(ပန္းခ်ီ ေအာင္လတ္)
နုိင္ငံတကာ သမုိင္းျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနတဲ့ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ စကားတစ္ခြန္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီစကားကေတာ့ “ေခတ္တစ္ေခတ္မွာ အဲဒီေခတ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ရာဇဝတ္ေကာင္ဆိုတာ အျမဲရွိတယ္” ဆုိတဲ့ စကားပါပဲ။

          ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာေတာ့ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေတြကေန ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစုိးရ၊ ေနာက္ေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း တျဖစ္လဲ သမၼတ ဦးေနဝင္း နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အစုိးရ။
          ေခတ္သမုိင္းရဲ႕ ရာဇဝတ္ေကာင္ ဆုိတာ ရိွသလုိ အဲဒီရာဇဝတ္ေကာင္ကုိ ေတာ္လွန္ ဆန္႔က်င္တ့ဲ ပုန္ကန္ျခားနားတ့ဲ လူထုလူတန္းစား အင္အားစု အသီးသီးလည္း အျမဲ ရွိခဲ့တာပါပဲ။ ျမန္မာျပည္က သမုိင္းရာဇဝတ္ေကာင္ဟာ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္၊ စစ္အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္ ပုန္ကန္ၾကတဲ့သူေတြထဲမွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ တပ္ဦးက ပါဝင္ခဲ့တယ္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား အေျခခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ေခတ္ပညာတတ္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြ ပါဝင္ခဲ့တယ္။
          ဒါ့အျပင္လည္း ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္၊ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရးမွာ စစ္တပ္အတြင္းကလည္း လူထုသူရဲေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ႀကိဳးေပး ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရတဲ့ ဗုိလ္ႀကီး အုန္းေက်ာ္ျမင့္၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြရဲ႕ လူမဆန္တဲ့ ႏွိပ္စက္မႈေတြေၾကာင့္ ေရၾကည္အုိင္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ရတဲ့ ဗုိလ္ႀကီးျမင့္ထူး၊ ေမာ္လၿမိဳင္အက်ဥ္းေထာင္မွာ က်ဆံုးခဲ့ရတဲ့ ဗုိလ္ႀကီး ဝင္းဘုိ စတဲ့ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္ၿပီး စစ္ကၽြန္စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္သားေကာင္းေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။
          အဲဒီလို သမုိင္းေခတ္ရဲ႕ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတဲ့ အထဲမယ္ စာေရးဆရာေတြ၊ သတင္းစာဆရာေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာလည္း ႀကီးက်ယ္ ထင္ရွားတဲ့ အပုိင္းက ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဆရာႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီညြတ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး လမ္းစဥ္အတုိင္းပါပဲ။
          တုိးတက္တဲ့၊ ေတာ္လွန္တဲ့ သမုိင္းအစဥ္အလာကို ဆက္ခံတဲ့ စာေပအင္အားစုေတြကို အိမ္ေစာင့္အစုိးရ လက္ထက္မွာေရာ မဆလအစုိးရ လက္ထက္မွာပါ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ၁၉၆ဝ နဲ႔ ၁၉၇ဝ ဟုိး ေဝးလံတဲ့ ကုိကိုးကၽြန္းေတြဆီကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပို႔ခဲ့ပါတယ္။
          အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္နဲ႔ အျခားနာမည္ႀကီး အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ႏွိပ္စက္ခဲ့ပါတယ္။ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၊ သခင္ျမသန္း၊ ျမသန္းတင့္၊ ေလးထီးဦးအုန္းေမာင္ တုိ႔ဟာ ကိုကုိးကၽြန္းျပန္ စာေရးဆရာေတြပါပဲ။
          လူထုဦးလွ၊ လူထု ေဒၚအမာ၊ ဒဂုန္တာရာ တုိ႔ဟာ ေထာင္ထြက္ စာေရးဆရာေတြပါပဲ။
          ဒီလုိနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ တုိးတက္ ေတာ္လွန္တဲ့ စာေပအင္အားစုေတြဟာ စစ္အစိုးရက မ်က္မုန္းက်ိဳးတဲ့၊ စစ္အစုိးရက မႏွစ္ၿမိဳ႕တဲ့၊ အစုိးရ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြက အျမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အတုိက္အခံ အင္အားစုတစ္ခုလုိ ျဖစ္လာပါတယ္။
          ဒါေၾကာင့္ မဆလ စစ္အစိုးရက စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာေတြၾကားကို ဝင္ေရာက္ ေသြးခဲြဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါတယ္။ စစ္အစုိးရက ဦးေဆာင္ၿပီး စာေပလုပ္သားအဖဲြ႔ ဆုိတာ ဖဲြ႔ပါတယ္။ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ မခုိင္မာတဲ့၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ စာေပသမားတခ်ိဳ႕က စစ္အစုိးရနဲ႔ ပူးေပါင္းသြားၿပီး အဲဒီ စာေပလုပ္သားအဖဲြ႔ထဲ ဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
          တခ်ိဳ႕လည္း စစ္အစုိးရက အတင္းအဓမၼ ေသနတ္ေထာက္ၿပီး မဝင္မေနရလုိ႔ မဝင္ခ်င္ဘဲနဲ႔ ဝင္ခဲ့ရတဲ့ စာေပသမားေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။
          မဆလ တစ္ေခတ္ဟာ ႏုိင္ငံေရး အကင္းမပါးတဲ့ စာေပ အႏုပညာသမားေတြ အဖုိ႔၊ တစ္နည္း စစ္အစုိးရရဲ႕ ပရိယာယ္ကုိ နားမလည္တဲ့အတြက္ မဆလစစ္အုပ္စုရဲ႕ အသံုးခ်ခံေတြ၊ မဆလအစုိးရရဲ႕ ပေထြးအားကိုး ပုဆိန္ရိုးေတြ ျဖစ္သြားခဲ့ရတဲ့ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ရပ္ေတြလည္း ရွိခဲ့တာပါပဲ။
          ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ျဖဳတ္ခ်ရမယ္ ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚရွိတဲ့ စာေပအင္အားစုဝင္ေတြဟာ အေရးေတာ္ပံုေပၚၿပီ ဆိုတာနဲ႔ တုိက္ပဲြအလံကို ျမင့္ျမင့္မားမား လႊင့္ထူခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္လား။
          ျမန္မာျပည္မွာ ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေနာက္မွာ အျခား လူထုလူတန္းစား အသီးသီးနဲ႔ အတူပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံက စာေရးဆရာေတြ၊ သတင္းစာဆရာေတြ၊ ကဗ်ာဆရာေတြ၊ ကာတြန္းဆရာေတြ၊ ဓာတ္ပံုဆရာေတြဟာ အင္နဲ႔ အားနဲ႔ တက္တက္ ႂကြႂကြ ပါဝင္ခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္လား။
          ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ တုိက္ပဲြ အလယ္ေလာက္မွာ ေရွ႕ေနႀကီး သခင္ခ်စ္ ဦးစီးတဲ့ ဆရာေမာင္ကိုယု၊ ေခၚျမင္ျမင့္ခင္တုိ႔ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီက လက္မွတ္ေတြေရးထုိးၿပီး မဆလ စစ္တပ္ရဲ႕ လူမဆန္တဲ့ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈေတြ ရပ္ဆိုင္းပစ္ဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီကို စာတင္ပါတယ္။
          ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာေပအင္အားစုကလည္း အဲဒီလို စာတင္ဖုိ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လံုး ပတ္ၿပီး စာေရးဆရာ ႀကီးငယ္ေတြ ဆီမွာ လက္မွတ္လုိက္ထုိးၾကပါတယ္။
          ျမန္မာစာေပေလာကရဲ႕ အႀကီးအမွဴးေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ဆရာေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ ဆရာမင္းသုဝဏ္တုိ႕က အရင္ဦးဆံုး လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆရာ ဦးခင္ေမာင္လတ္နဲ႔ ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကလည္း ခ်က္ခ်င္း လက္မွတ္ထိုးခဲ့တယ္။ မႏၲေလးက ဆရာမႀကီး အေမလူထုေဒၚအမာကလည္း တယ္လီဖုန္းနဲ႔ လွမ္းၿပီး လက္မွတ္ထုိးပါတယ္။
          အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆရာေဇာ္ဂ်ီက အသက္ (၈၁)ႏွစ္၊ ဆရာမင္းသုဝဏ္က (၇၉)ႏွစ္ ရွိေနၾကပါၿပီ။ လူထုေဒၚအမာ၊ ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္တို႔ သံုးဦးက (၇၃)ႏွစ္ထဲမွာပါ။
          အဲဒီလုိ သက္ႀကီးရြယ္အုိ စာေရးဆရာေတြဟာ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ စာေပသမားေတြနဲ႔ အတူ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး စစ္အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ လက္မွတ္ေတြ မေၾကာက္မရြံ႕ ထိုးခဲ့ၾကတာပါပဲ။ ဆရာေမာင္ေသာ္ကတုိ႔၊ ဆရာဦးဝင္းတင္တို႔ စာနယ္ဇင္းသမဂၢ ဖဲြ႔တဲ့ အခါမွာလည္း ဒီဆရာသမားႀကီးေတြက နယကေတြအျဖစ္နဲ႔ ရဲရဲ ရင့္ရင့္ ရပ္တည္ေပးခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္လား။
          အခု ဒီဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးေတြ မရွိၾကေတာ့ပါဘူး။ ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ (၈၃)ႏွစ္နဲ႔ ကြယ္လြန္ခဲ့သလို ဦးခင္ေမာင္လတ္က ၁၉၉၆ အသက္ (၈၁) ႏွစ္မွာ၊ ေခၚခင္မ်ိဳးခ်စ္က ၁၉၉၉ အသက္ (၈၄)ႏွစ္ အရြယ္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆရာမင္းသုဝဏ္က ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ အသက္ (၉၅)ႏွစ္ အရြယ္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး အေမလူထု ေဒၚအမာ ကေတာ့ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ အသက္(၉၃)ႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့တာပါ။
          ဒီဆရာႀကီး၊ သမားႀကီးေတြဟာ သူတုိ႔ အသက္ရွင္သေရြ႕ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳး အက်ိဳးကုိ စြမး္စြမ္းတမံ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ အနာဂတ္ကို မမွိတ္မသုန္ ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကတဲ့ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ စာဆုိေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အခု ဒီေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပဳိခဲ့ပါၿပီ။
          ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ ေနာက္ထပ္ေက်ာက္အုတ္ အသစ္ေတြနဲ႔ အစားထုိးႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာေပမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြက မဆုတ္မနစ္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
          ဓာသြားထက္ ကေလာင္သြား ထက္ပါတယ္။
          ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခ်င္းၿမဲၿမဲ ဆုပ္ၾကပါစုိ႔။ ။
ေအာင္ေဝး – ၈၊ ၈၊ ၂ဝဝ၉
 မိုးမခမွတဆင့္